gazihaber.com RSS / XML
gazihaber.com
Bu haber 30 Mayıs 2012, Çarşamba 12:35:46 tarihinde eklendi. 6675 kez okundu.
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Emlak Vergisi İndirimi

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Sn. Saim Güreş'in Yaklasim.com sitesinde yayımlanan makalesini sizler için yayımlıyoruz.
Emlak Vergisi İndirimi
 

EMEKLİLERE, ŞEHİTLERİN DUL VE YETİMLERİNE VE GAZİLERE AİT TEK MESKENLERİN EMLAK VERGİSİ İNDİRİMİ

 


I  GİRİŞ

Bu yazıda, emeklilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin ve gazilerin tek meskenleri için emlak vergisinin indirimli (sıfır) olarak uygulanma­sına ilişkin açıklamalara yer verilecektir.

Ayrıca, bu konuda Emlak Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikler ile, Kanun'un verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı hakkında açıklamalar yapılacaktır.

 

II  KONU HAKKINDA EMLAK VERGİSİ KANUNU'NDA 4369 SAYILI KANUN'LA YAPILAN DEĞİŞİKLİK

4369 Sayılı Kanun'la (1) Emlak Vergisi Kanunu'nun "Yetki" bağlığını taşıyan emlak vergisi indirimine ilişkin mükerrer 8. maddesi yürürlükten kaldırılarak "Nispet" başlıklı 8. madde kapsamında yeniden düzenlenmiştir.

Buna göre;

Meskenler için uygulanmakta olan emlak vergisi oranı binde 4'ten binde Ve in­dirilmiştir.

1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nun 4369 Sayılı Kanun'la değişik 8. mad­desinin ikinci fıkrasında; "Bakanlar Kurulu, Türkiye sınırları içinde tek mes­keni olup, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumla­rından aldıkları aylıklardan ibaret bulunanların veya bunlardan kendileri üzerine kayıtlı meskeni olmayanların anılan kurumlardan aylık almayan ve herhangi bir geliri de bulunmayan eşlerinin aynı nitelikteki meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Bu hüküm, yukarıda belir­tilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım ile şehitlerin dul ve yetimlerine ve gazilere ait tek meskenleri hakkında da


uygulanır. Muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan mes­kenler hakkında bu hüküm uygu­lanmaz " hükmü yer almaktadır.

Görüleceği üzere, yapılan bu düzen­leme ile mükerrer 8. madde yürür­lükten kaldırılarak yukarıda belirtilen hüküm 8. madde içinde tek madde olarak düzenlenmiştir.

Ayrıca, daha önceki uygulamaya ilave olarak, şehitlerin dul ve yetimlerine ve gazilere ait tek meskenleri ile ken­di üzerine kayıtlı meskeni olmayan söz konusu emeklilerin bu kurumlar­dan aylık almayan ve herhangi bir ge­liri de bulunmayan eşlerinin aynı ni­telikteki meskenleri indirimli vergi oram kapsamına alınmıştır.

Maddede yapılan düzenlemeye para­lel olarak Bakanlar Kurulu yetkisi kullanılmış olup, anılan mükelleflerin tek meskenleri için indirimli (sıfır) emlak vergisi uygulaması 01.01.1999 tarihinden geçerli olmak üzere yürü­tülmektedir.

 

III BAKANLAR KURULU KA­RARI İLE İLGİLİ GENEL TEB­LİĞ

Emlak Vergisi Kanunu'nun 8. madde­since verilen yetkiye istinaden çıka­rılan 98/12031 Sayılı Bakanlar Ku­rulu Kararı (2) ile, Türkiye sınırları içinde tek meskeni olup, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları ay­lıklardan ibaret bulunanların veya bunlardan kendileri üzerine kayıtlı meskeni olmayanların anılan kurum­lardan aylık almayan ve herhangi bir geliri de bulunmayan işleri ile şehitle­rin dul ve yetimlerine ve gazilere ait tek meskenin bina vergisi oranı, 1999 yılı için sıfıra indirilmiştir.

Bakanlar Kurulu Kararı ile öngörülen bu indirime ilişkin olarak 25 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği'nde (3) gerekli açıklamalara yer verilmiştir.

 

IV    İNDİRİMLİ  BİNA  VERGİSİ ORANINDAN       YARARLANMA HAKKI OLAN MÜKELLEFLER

Türkiye sınırları içinde tek meskeni olan;

a Gelirleri münhasıran kanunla kuru­lan sosyal güvenlik kurumlarından al­dıkları aylıklardan İbaret bulunanlar ve bunların dul ve yetimleri,

b Başka geliri olmamak kaydıyla, kendi üzerine kayıtlı meskeni olmayan emeklilerin eşleri,

c Şehitlerin dul ve yetimleri, d Gaziler,

indirimli vergi oranından yararlana­bileceklerdir.

 

V    MESKENLERDE BİZZAT OTURMA    ŞARTININ    ARANMA­MASI VE KİRAYA VERİLMESİ

Emlak Vergisi Kanunu'nun 4369 Sa­yılı Kanun'la değişmeden önceki hükümlerine göre indirimli vergi ora­nından yararlanmak için meskende bizzat oturma şartı bulunmakta idi. Yapılan değişiklik ile bu şart aran­mamaktadır.

Bu nedenle, indirimden yararlanacak olan mükelleflerin tek meskenini ki­raya vererek kendilerinin kirada oturması ve gerekli şartları taşımaları halinde indirimli vergi oranından ya­rarlanmaları imkanı sağlanmıştır. Bu durumda ödediği kira ile kendi tek meskeni için almış olduğu kira ara­sında miktar itibariyle bir sınırlama bulunmamaktadır.

ÖRNEK

İndirimli emlak vergisi oranından yararlanacak mükellef (A) kendi meskenini 100 milyon liraya kiraya vermiş olup, oturduğu mesken içinde 80 milyon lira kira ödemek­tedir.

Mükellefin almış olduğu kira bedeli ödediği kiradan yüksek olmakla bera­ber indirimli (sıfır) emlak vergisi ora­nından yararlanabilecektir.

 

VI TEK MESKENE HİSSE İLE SAHİP OLUNMASI

Tek meskene hisse ile sahip olunması halinde indirimli bina vergisi oram, meskenin vergi değerinin hisseye isa­bet eden kısmına uygulanması gerek­mektedir. Eşlerin indirimli vergi ora­nından yararlanma şartlarını taşımala­rı ve tek meskene 1/2'şer hisse ile sahip olmaları halinde ayrı ayrı indirim­den yararlanmaları mümkün bulun­maktadır.


ÖRNEK

İndirimli vergi oranından yararlan­ma şartlarını taşıyan mükellef eşle­rin 1/2'şer hisse ile sahip oldukları tek meskenleri için ayrı ayrı indi­rimden yararlanabileceklerdir.

Ayrıca, emekli olan eşlerden birinin 1/4 hisse ile sahip olduğu tek mesken için de sadece hissesine isabet eden kısım için indirimden yararlanacaktır.

 

VII   EMEKLİ BİR KİMSENİN EŞİ ÜZERİNE KAYITLI HİSSELİ VEYA   TAM   HİSSE   İLE   TEK MESKENİN BULUNMASI

Emlak Vergisi Kanunu'nun 8. madde­sinde yapılan değişiklikle, emekli olup, kendi üzerine kayıtlı meskeni ol­mayanların, sosyal güvenlik kurumla­rından aylık almayan ve herhangi bir geliri de bulunmayan eşlerinin aynı nitelikteki meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye Ba­kanlar Kurulu yetkili kılınmıştır.

Bakanlar Kurulu'nun söz konusu ka­ran ile 01.01,1999 tarihinden itibaren bu durumda olan mükelleflerin tek meskenlerine ilişkin vergi oranı sıfır olarak uygulanmaktadır.

 

VIII  İNTİFA HAKKI SAHİBİNİN İNDİRİMLİ VERGİ ORANINDAN YARARLANMAMASI

İntifa hakkı, Medeni Kanun'un 717. maddesinde düzenlenmiştir. İntifa hakkı menkul ve gayrimenkuller ile haklar ve bir malvarlığı üzerine tesis olunabilir.


Başka türlü bir kural olmadıkça bu hak sahibine üzerine kurulduğu şey­den tüm yararlanma yetkisini sağlar, şeklinde açıklanmıştır.

İndirimli vergi oranı tek meskene ve­ya tek meskendeki hisseye sahip olunması halinde uygulanması gerek­mektedir.

İntifa hakkı sahibinin indirimli bina vergisi oranından faydalanması müm­kün bulunmadığından, ilgili mesken için bina vergisinin indirimsiz oran üzerinden ödenmesi gerekecektir (4).

 

IX   TEK MESKENLERİ YANINDA GELİR GETİRMEYEN İŞYE­Rİ ARSA VE  ARAZİLERİN DE BULUNMASI

Emekli indiriminden yararlanmak is­teyen mükelleflerin tek meskenlerine ilave olarak gelir getirmeyen işyeri, arsa ve arazilerinin de bulunmuş ol­ması bu indirimden yararlanmalarına engel teşkil etmemektedir.

Ancak, mükellefin diğer şartlar ya­nında işyeri, arsa ve arazilerinin gelir getirmeyen durumda olması gerek­mektedir.

Aksi halde söz konusu gayrimenkullerin gelir getirmesi halinde bu indirimden yararlanılmasına imkan bulunmamaktadır.

 

X     İNDİRİMLİ   VERGİ   ORANI UYGULANMASINA İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

-   Birden fazla meskeni bulunan ilgili mükelleflerin hiçbir meskeni için indi­rimli vergi oranı uygulanmayacaktır.

-   Birden fazla meskene hisse ile sahip olunması halinde,  bu meskenlerden hiçbirisi için indirimden yararlanılma­sı mümkün değildir.

 

ÖRNEK

Mükellef (B)'nin Ankara'da 1/2 hisse ile bir, İzmir'de 1/4'er hisse ile İki meskeni bulunması duru­munda hiçbir mesken için indirimli vergi nispetinden yararlanmasına imkan bulunmamaktadır.

   Muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkın­da vergi indirimi uygulanması müm­kün bulunmamaktadır.

 

XI SONUÇ

Emlak vergisi indirimi, gelirleri sos­yal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıklardan ibaret bulunan ve tek meskeni olan emeklilere, şehitlerin dul ve yetimleri ile gazilere ait tek meskenleri için sağlanan bir kolaylık ve avantajdır.

Bakanlar Kurulu yetkisi kullanılarak 1986 yılından itibaren her yıl bu indi­rim uygulanmış, son yapılan düzen­leme ile de normal vergi oranının ya­rısı olarak uygulanmakta olan indirim, 1999 yılı için (sıfır) olarak uygulan­maktadır.

Saim GÜREŞ (Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü)

 

(1)          29.07.1998 tarih ve 23417 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(2)          01.12.1998 tarih ve 23540 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(3)          27.12.1998 tarih ve 23566 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(4)           M.B.'nin 14.12.1998 tarih ve 46818 Sayılı yazısı.

Kaynak: http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/1999071724.htm


UYARI : "Sitemizde yayınlanan ve kaynağı sitemize ait olan haberler, kaynak belirtmek ve bağlantı eklemek koşuluyla başka sitelerde yayınlanabilir. Kaynak belirtmeyen ve bağlantı eklemeyen yayıncılar hakkında hukuki haklarımızı kullanacağımızı saygıyla duyururuz."
Yazdır Paylaş
ETİKETLER :

YORUM YAZMA KURALLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ


Sait - - Şehit Ailesi - - (Sadık Üye) - Tapu Harçları - Tarih: 2012-07-26 - Editöre Şikayet Et - Bu Üyeye Mesaj Gönder

Sayın editör bize yardımcı olursanız şehit ailerinden Tapu harcı alınırmı alınmıyorsa şehit çocuğun yetişkin çocuğu faydalana bilirmi varsa bununla ilgli mevzuat bilgileri paylaşırsanız seviniriz şimdiden tşk.

Editörün Notu: Bildiğim kadarı ile tapu harçlarına ilişkin herhangi bir muafiyet bulunmamaktadır. Saygılarımla.


0 kişi beğendi 0 kişi beğenmedi

gaziserkan - - Gazi - - (Yeni Üye) - editör'e - Tarih: 2012-05-30 - Editöre Şikayet Et - Bu Üyeye Mesaj Gönder

sayın editör, bu yazıyı kısaca açıklarmısın, zaten emlak vergisi ödenmiyordu, teşekkürler iyi çalışmalar

Editörün Notu: Emlak vergisini böyle bir hak olmasına rağmen bilmeyenlerin olması ihtimali açısından bu yazıyı yayımlama gereği duyduk. Ayrıca yazarın kirada oturan ve kendi evini kiraya verenler açısından da böyle bir muafiyetten yararlanılması gerektiğine dair vurgulaması dikkate değer. Saygılarımızla.


8 kişi beğendi 0 kişi beğenmedi

Bütün Yorumları görmek için tıklayınız!

Resmi Gazete
ANKET
Şehit Yakını, Tüm Gaziler ve Vazife Malulleri Adına Çalışmakta Olan Sivil Toplum Örgütlerinin (Dernek, Vakıf vb.) Aktif Olarak Sorunları Dile Getirebildiklerine İnanıyor musunuz?
Hayır - 2913
Evet - 333
Kararsızım - 103
Diger anketlerimiz için tıklayın...
Yol Durumu
Dilekçe Örnekleri
Sayfa Yüklenme Süresi : 0.1209 Saniye
İslahiye Gaziantep Haber
Sözleşmeli Haber © Copyright 2010 Gazi SOFT Her hakkı saklıdır.