• Şehit Gazi Yasa Tasarısı Metni Şehit Gazi Yasa Tasarısı Metni Bu haber 02 Haziran 2012, Cumartesi 01:42:18 tarihinde eklendi
  Değerli arkadaşlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sn. Fatma ŞAHİN'in bir soru önergesine vermiş olduğu cevabi yazı ekinde yer alan kanun tasarısı taslağını sizler için yayımlıyoruz. Ancak unutmamak gerekir ki kanun tasarısı son halini almadığı gibi, henüz Meclise de gelmiş değildir. Bu kanun tasarısı taslak metindeki maddeleri ilerleyen zamanlarda dilimin döndüğünce 1. maddeden başlamak üzere yorumlamaya çalışacağım. Saygılarımla. Hamit YILDIZ

   

  Şehit Yakınları ve Gazilere Tanınan Hakların Düzenlenmesi ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı hazırlanması konusunda çalışmalar halen devam etmektedir. Bakanlıkların görüşüne sunulan taslak çalışma hakkında gelen görüşlere göre son şekli verilecek olup, yakın tarihte Bakanlar Kuruluna sunulması planlanmaktadır. Tasarı Taslağı, Bakanlar Kurulunca kabulü halinde TBMM’ne sunulacaktır.

   

  ŞEHİT YAKINLARI, GAZİLER VE TERÖR MAĞDURLARINA TANINAN HAKLARIN DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

  TASARISI TASLAĞI

  MADDE -1-

  (1)          12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı   Terörle Mücadele Kanununun  21 inci maddesinin; birinci fıkrasının (b) bendinin sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiş, (d) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye ikinci fıkradan önce gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “Aylık kira yardımının üst limiti ile ödeme usul ve esasları,       Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının              görüşü  alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Bu Kanun hükümlerine göre aylık alan maluller ile hayatım kaybedenlerin dul ve yetimlerine yapılacak gayrimenkul hibeleri  veraset ve intikal vergisinden; devir işlemleri  ve döner sermaye ücretlerinden, bu işlemler nedeniyle düzenlenecek kağıtlar damga vergisinden müstesnadır. Bu gayrimenkullerin maliyet bedellerinin tamamı bunları hibe edenler tarafından 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi ve 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesi kapsamında dönem gelirinden veya kurum kazancından indirilir.”

   

  d) Malul olanların kendileri, hayatını kaybedenlerin ve malul olanların eşleri, anne ve babaları ile bakmakla yükümlü olunan çocukları, yurtiçinde Devlet Demiryollarında, Denizyolları Şehir Hatlarında ve belediye toplu taşım araçları ile belediye tarafından kurulan şirketler veya özel firmalar aracılığıyla yaptırılan toplu taşıma işinde kullanılan araçlarda ücretsiz seyahat ederler. İlgili kurumlar ve yerel yönetimler bu hakkın kullanılmasına ilişkin gerekli tedbirleri alır. Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar ile cezai müeyyideler Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının görüşü alınmak suretiyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.”

  h) 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesinde sayılanlardan ve 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde belirtilenlerden terörle mücadele görevi ifa ederken yaralanarak veya sakatlanarak haklarında 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanmış olanların kendileri, bu fıkranın (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerindeki haklardan; yukarıda sayılanlardan hayatını kaybedenlerin eşleri, anne ve babaları ile bakmakla yükümlü olunan çocukları ise yukarıdaki (d) bendindeki haklardan aynen yararlanırlar. Bu bent kapsamına girenlerden 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılmayanlar, kurumlan tarafından 5510 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde ve 69 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen haklardan, genel sağlık sigortalısı hak sahipleri gibi yararlandırılır.”

  “(2) Terör olayları sebebi ve etkisiyle veya terör olaylarını önlemek amacıyla her türlü patlayıcı maddeye bağlı olarak meydana gelen olaylar sebebiyle veya her ne şekilde olursa olsun terör olaylarının takip ve/veya etkisiz hale getirilmesi amacıyla ifa edilen görevlere gidiş dönüşler esnasında meydana gelen kazalar sonucu malul olanlar ve hayatını kaybedenler de birinci fıkra kapsamında değerlendirilir.”

  -----------------------

  Gazihaber.com 

  -----------------------

  MADDE 2-

  3713 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesinin (A) bendinde yer alan “% 1’ini” ibaresi “% 2 sini” şeklinde ve (a) ve (b) alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

  a) Şehit olan kamu görevlileri, 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ile 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (e) ve (f) bentlerinde belirtilenler, geçici ve gönüllü köy korucuları ile güvenlik kuvvetlerince verilen terörle ilgili bir görevi yürüten siviller ve görevleri sona ermiş olsa bile yukarıda belirtilen görevleri yapmaları nedeniyle uğradıkları saldırıda hayatını kaybedenlerin eş veya çocuklarından birisi ile kardeşlerinden birisinin,

  b)           Yaralanma nedeniyle malul olup da halen Sosyal Güvenlik Kurumundan malul maaşı alan kamu görevlileri, 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ile 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (e) ve (f) bentlerinde belirtilenler, geçici ve gönüllü köy korucuları ile güvenlik kuvvetlerince verilen terörle ilgili bir görevi yürüten siviller ve görevleri sona ermiş olsa bile yukarıda belirtilen görevleri yapmaları nedeniyle saldırıya uğrayanlardan çalışabilecek durumda olanların kendileri, çalışamayacak durumda olanların ise eş, çocuk veya kardeşlerinden birisinin”

  “Birinci fıkra kapsamında hayatını kaybedenlerden tanınan istihdam hakkmı kuüanamamış bir diğer kardeşi, eşi veya çocuklarından birisi; vasıfları uygun olmak kaydıyla. 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununa göre kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında ilgili mevzuat çerçevesinde öncelikle istihdam edilebilir.”

   

  -----------------------

  Gazihaber.com 

  -----------------------

  MADDE 3-

  3713 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

  “GEÇİCİ MADDE ll-(l) Bu maddenin yürürlük tarihinden önce terör olayları sebebi ve etkisiyle veya terör olaylarını önlemek amacıyla her türlü patlayıcı maddeye bağlı olarak meydana gelen olaylar sebebiyle veya her ne şekilde olursa olsun terör olaylarının takip ve/veya etkisiz hale getirilmesi amacıyla ifa edilen görevlere gidiş dönüşler esnasında meydana gelen kazalar sonucu yaralanması ya da sakatlanması dolayısıyla aylığa müstehak olanlardan veya aynı sebeplere bağlı olarak yaralanması ya da sakatlanmasından dolayı aylık bağlanabilecek iken hayatım kaybetmiş olanların dul ve yetimlerinden veya aynı sebeplerle hayatını kaybedenlerin aylığa müstehak dul ve yetimlerinden bu Kanunun 21 inci maddesi kapsamında aylık bağlanmamış olanlar; Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurmaları durumunda ve varsa daha Önce her ne şekilde olursa olsun devam eden yargı süreçleri ve icrai takibatlardan feragat etmeleri kaydıyla, bu Kanunun 21 inci maddesi ve Ek î inci madelerinde belirtilen haklardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren yararlandın lir. Bu madde esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmaz ve geriye dönük hak talep edilemez.”

   

  -----------------------

  Gazihaber.com 

  -----------------------

  MADDE 4-

  2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde yer alan “tahkikle” ibaresinden sonra gelmek üzere trafik ve yol güvenliği ile tutuklu ve hükümlülerin sevk ve nakillerini sağlamakla” ibareleri eklenmiştir.

   

  -----------------------

  Gazihaber.com 

  -----------------------

  MADDE 5-

  2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (a) bendinde yer alan “takip ve tahkiki” ibarelerinden sonra gelmek üzere “trafik ve yol güvenliği sağlamak”, ibaresi, (d) bendinin başma “Tutuklu ve hükümlülerin sevk ve nakilleri ile” ibareleri eklenmiş, (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “c) Güven ve asayişi ihlal eden eylemlerin ve kaçakçılığa ilişkin eylemlerin önlenmesine yönelik görev yapan mülki idare amirlerini;”

   

  -----------------------

  Gazihaber.com 

  -----------------------

  MADDE 6 -

  5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki kısım eklenmiştir.

  “Harp okulları ile astsubay meslek yüksek okullarında veya üniversitelerin fakülte ve yüksek okullarında Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına öğrenim gören veya kendi hesabına öğrenim görenlerden askerî öğrenci olanlar, Polis Akademisinde, Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde veya üniversitelerin fakülte ve yüksek okullarında Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına öğrenim gören veya kendi hesabına öğrenim görenlerden Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına öğrenim görmeye devam edenler ile her ne surette olursa olsunTürk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü veya Milli İstihbarat Teşkilatı hesabına açılacak okullarda öğrenim görenlerden; 31/05/2006 tarih ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olmayan öğrenciler ile Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğü adına öğrenim görmek üzere temel eğitime tabi tutulanlardan 3713 sayılı Kanun kapsamındaki terör olaylarına muhatap olarak hayatını kaybedenler veya malul olanlar da bu fıkra hükmünden aynı şekilde yararlanırlar.”

   

  -----------------------

  Gazihaber.com 

  -----------------------

  MADDE 7-

  5434 sayılı Kanunun 72 nci maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci cümlesinde yer alan “dul ve yetimlerle beraber aylık bağlanması halinde,” ibareleri madde metninden çıkartılmıştır.

  “5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrasında belirtilen durumlardan dolayı veya 2330 sayılı Kanun ile bu Kanuna ek 18/12/1981 tarihli ve 2566 sayılı Kanun kapsamında mütalaa edilen görevler nedeniyle hayatlarını kaybetmiş bulunan iştirakçilerle bunlardan aylık almakta iken ölenlerin baba veya anaları ile bu Kanunun 56 ncı maddesi kapsamına girenlerden hayatlarım kaybedenler, bunlardan aylık almakta iken ölenlerin ana veya babalarına, ölüm tarihini takip eden aybaşından geçerli olarak aylık bağlanır, hayatını kaybedenin anne ve babasına bağlanan aylığın toplamı 4857 sayılı Kanuna göre 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan otuz günlük asgari ücretin net tutarından az olamaz.”

   

  ----------------------

  Gazihaber.com 

  -----------------------

  Madde 8-

  a)            5434 sayılı Kanunun Ek 77 nci maddesinin birinci fıkrasının; (a) bendinde yer alan “uzman erbaşlar” ibaresinden sonra gelmek üzere; “sözleşmeli subaylar, sözleşmeli astsubaylar, 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ile 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (e) ve (f) bentlerinde belirtilenler”,

  b)           Aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “azami rütbe tavanı subaylarda” ibarelerinden sonra gelmek üzere; “(öğrenim durumuna bakılmaksızın astsubaydan subay olanlar dahil)” ibareleri eklenmiş,

  c)            Aynı fıkranın (c) bendinde yer alan “erbaş ve erlere” ibaresi; “5434 sayılı Kanunun 56. maddesi ile 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (e) ve (f) bentlerinde belirtilenler” şeklinde,

  ç)           Aynı fıkranın (d) bendinde yer alan “başkomiser” ibaresi; “öğrenim durumuna bakılmaksızın üçüncü sınıf emniyet müdürü” şeklinde,

  d)           İkinci fıkrasında yer alan “asgari ücretin net tutarı” ibareleri; “22/05/2005 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan otuz günlük asgari ücretin net tutannın iki katı” şeklinde değiştirilmiştir.

   

  -----------------------

  Gazihaber.com 

  -----------------------

  MADDE 9-

  (1)          5434 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

  “GEÇİCİ MADDE 224-(l) Bu Kanunun 56 ncı maddesi, 72 nci maddesinin dördüncü fıkrası ve Ek 77 nci maddesi kapsamına girenler, maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren haklardan yararlandırılır. Ancak, geçmiş süreler için aylık, aylık farkı, emekli ikramiyesi veya farkı ödenmez.

  (2)          İlgililerin varsa açtıkları davalardan feragat etmeleri kaydıyla, 5434 sayılı Kanunun 72 nci maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yapılan değişiklik neticesinde aylık bağlanmasına hak kazananlara ilişkin olarak, bu maddenin yürürlük tarihinden önce bağlanmış olan aylıklar sebebiyle açılmış olan dava ve icrai takibatlardan vazgeçilir. Bu maddenin yürürlük tarihinden önceki dönem için ilgililere çıkarılmış olan borçlar beş yıla kadar taksitlendirilir. Aylık taksit tutarının kişinin gelirinin dörtte birini aşması halinde taksit süresi uzatılır, faizler Kurumca terkin edilir.”

   

  -----------------------

  Gazihaber.com 

  -----------------------

  MADDE 10-

  (1)          17/07/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, tir.

  “f) 4857 sayılı Kanun uyarınca 16 yaşından büyükler için uygulanan otuz günlük asgari ücretin net tutarının; (b) bendinde belirtilen malullerin kendilerine yüzde altmışı, (c) bendinde belirtilen malullerin kendilerine yüzde sekseni, (d) bendinde belirtilen malullerin kendilerine tamamı, (e) bendinde belirtilenlerin 5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyannca belirlenecek hak sahiplerine ise tamamı üzerinden paylaştırılarak aylık bağlanır. Bu maddeye göre aylığa hak kazananlar diğer mevzuata göre de aylığa hak kazanması halinde, tercih ettikleri aylıkları, Kuruma yazılı müracaatlarını takip eden aybaşından itibaren ödenir, diğer aylıkları sürekli olarak kesilir. Ancak, iki yönden aylığa aynı zamanda hak kazananlara, müstahak oldukları tarihten itibaren fazla aylıkları ödenir. Tercih ettikleri aylıklarını alanlar, yeniden Kuruma yazılı olarak başvurdukları tarihi izleyen aybaşından itibaren bu isteklerinden dönebilirler. Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen bu aylıklar her yılsonunda faturası karşılığında Hâzineden tahsil edilir.

   

  -----------------------

  Gazihaber.com 

  -----------------------

  MADDE 11-

  5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

  GEÇİCİ MADDE 5-(l) Bu Kanunun 9 uncu maddesine eklenen (f) bendinde belirtilenler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren 5510 sayılı Kanunda belirtilen usul ve esaslara göre aylığa hak kazanırlar. Ancak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönem için ödeme yapılmaz.”

   

  -----------------------

  Gazihaber.com 

  -----------------------

  MADDE 12 -

  (1)          31/5/2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrasındaki “harp malulü denir.” ibaresinden sonra gelmek üzere; “İç güvenlik görevi ifa eden kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilen uçuş ve/veya dalış hizmetleri sırasında, uçuşun havadaki ve yerdeki veya dalgıçlığın çeşitli sebepleri ile bu hizmetlere hazırlık maksadıyla yapılan test-tecrübe ve eğitim faaliyetleri ve intikaller sırasında veya bunların sebep ve tesiriyle malul olanlar ile hayatım kaybedenler de harp malulü sayılarak bu fıkranın (e) bendindeki hükümlerden aynen yararlanırlar.” ibaresi,

  (2)          Aynı Kanunun Geçici 4 üncü maddesinin sonuna; “İç güvenlik görevi ifa eden kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilen uçuş ve/veya dalış hizmetleri sırasında, uçuşun havadaki ve yerdeki veya dalgıçlığın çeşitli sebepleri ile bu hizmetlere hazırlık maksadıyla yapılan test-tecrübe ve eğitim faaliyetleri ve intikaller sırasında veya bunların sebep ve tesiriyle malul olanlar ile hayatını kaybedenler hakkında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 5434 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi hükümleri aynen uygulanır.” ibaresi eklenmiştir.

   

  -----------------------

  Gazihaber.com 

  -----------------------

  MADDE 13-

  (1) 5510 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

  “g) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki olaylar nedeniyle yaralanan adlî, mülki, istihbari, idari ve askeri görevliler, kolluk görevlileri ile 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ile 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (e) ve (f) bentlerinde belirtilenlerin yaralanmaları durumunda, tedavileri sonuçlanıncaya ve/veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar kullanımı sağlık kurulu raporu ile tespit edilen her türlü ortez/protez ve diğer iyileştirici araç/gereçler, tıbbi sarf malzemeleri, sevk ve nakil ile ilaç ve tedavi giderlerinin katkı, katılım payları ve fark ücretleri kurumlarınca, kurumu olmayanların ise Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanır. Bu bent kapsamındaki hakların kullanımı ile ilgili usul ve esaslar, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”

   

  -----------------------

  Gazihaber.com 

  -----------------------

  MADDE 14-

  (1) 5510 sayılı Kanunun 69 uncu maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “Ayrıca, 3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış maluller, aynı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ile 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (e) ve (f) bentlerine göre aylık bağlananlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamına girmese dahi başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olan vazife ve harp malullerine sağlık kurulu raporuyla ihtiyaç duydukları her türlü ortez/protez, diğer iyileştirici ve rehabilite edici araç/gereç, sevk ve nakil hizmetleri ile ilaç ve tıbbi sarf malzemeleri herhangi bir katkı/katılım payı veya fark alınmaksızın ve kısıtlama getirilmeksizin karşılanır ve bu bent kapsamındaki hakların kullanımı ile ilgili usul ve esaslar, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”

  MADDE 15-

  (1) 5510 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

  “5434 sayılı Kanunun mülga hükümlerine göre vazife malullüğü aylığı bağlananlardan malullüklerinin sürekli olduğuna kurum sağlık kurulunca karar verilen iştirakçiler yine aynı kanunun 40 ıncı maddesinde belirtilen yaş hadleri ile özel kanunlarındaki yaş hadlerini doldurduğu tarihe kadar yeniden muayene edilmelerini kurumdan isteyebilir.”

   

  -----------------------

  Gazihaber.com 

  -----------------------

  MADDE 16-

  (1) 5510 sayılı Kanunun Geçici 18 inci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

  “Bu madde kapsamına giren ve malullüklerinin sürekli olduğuna Kurum Sağlık Kurulunca karar verilen geçici ve gönüllü köy korucuları ile 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (e) ve (f) bentlerinde belirtilenler 442 sayılı Kanunda öngörülen yaş hadlerine kadar, er ve erbaşlar askerlik çağı dışına çıktığı tarihe kadar yeniden muayene edilmelerini Kurumdan isteyebilir.”

   

  -----------------------

  Gazihaber.com 

  -----------------------

  MADDE 17-

  (1) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “eski hükümlü işçiyi” ibaresinden sonra gelmek üzere; “veya 1111 sayılı Askerlik Kanunu ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralanan personeli” ibareleri eklenmiştir.

   

  -----------------------

  Gazihaber.com 

  -----------------------

  MADDE 18- 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasındaki “64 üncü maddesi” ibaresi “mülga 64 üncü maddesi ve 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrası,” ibaresi olarak değiştirilmiştir.

   

  -----------------------

  Gazihaber.com 

  -----------------------

  MADDE 19-  27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin (A) bendinin üçüncü paragrafında yer alan “12” ibaresi, “24” şeklinde değiştirilmiştir.

   

  -----------------------

  Gazihaber.com 

  -----------------------

  MADDE 20-

  (1) 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun Ek 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

  “Bu maddeye göre aylığa müstahak olan geçici köy korucularından bu görevlerinden dolayı sakatlananların kendilerinin, hayatını kaybedenlerin ise dul ve yetimlerinin 03/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre aylığa müstahak olmaları halinde, tercih ettikleri aylıkları, Kuruma yazılı müracaatlarını takip eden aybaşından itibaren ödenir. Diğer aylıkları sürekli olarak kesilir.”

  “Tercih ettikleri aylıklarını alanlar, yeniden Kuruma yazılı olarak başvurdukları tarihi izleyen aybaşından itibaren bu isteklerinden dönebilirler.

  Ancak, iki yönden aylığa aynı zamanda hak kazananlara, müstahak oldukları tarihten itibaren fazla aylıkları ödenir.”

   

  -----------------------

  Gazihaber.com 

  -----------------------

  MADDE 21-

  442 sayılı Köy Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

  “GEÇİCİ MADDE 2-Bu Kanunun Ek 16 ncı maddesinde yapılan değişiklik sonucu kapsama girenlerden müracaat edenler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren yararlandırılır. Ancak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönem için herhangi bir ödeme yapılmaz.”

   

  -----------------------

  Gazihaber.com 

  -----------------------

  MADDE 22-

  (1) Ekli (I) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı" bölümüne eklenmiştir.

   

  -----------------------

  Gazihaber.com 

  -----------------------

  MADDE 23-

  29/05/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu'nun 2 nci maddesine üçüncü fıkra olarak aşağıdaki hüküm eklenmiştir

  “Harp ve vazife malulleri. 24/02/1968 tarih ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki şehit yakınlan ve gaziler ile 5233 sayılı Kanun kapsamında aylık alanlardan mağdur ve muhtaç durumda olduğu tespit edilenlere yapılan yardımlar bu Kanun kapsamındadır."

   

  -----------------------

  Gazihaber.com 

  -----------------------

  Yürürlük

  MADDE 24- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

   

  -----------------------

  Gazihaber.com 

  -----------------------

  MADDE 25- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


  Gazihaber.com

   

UYARI
Sitemizde yayınlanan ve kaynağı sitemize ait olan haberler, kaynak belirtmek ve bağlantı eklemek koşuluyla başka sitelerde yayınlanabilir. Kaynak belirtmeyen ve bağlantı eklemeyen yayıncılar hakkında hukuki haklarımızı kullanacağımızı saygıyla duyururuz.
0 0
11,012 kez okundu
0
0

YORUMLAR

16 Yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan gazihaber sorumlu tutulamaz.

 • resim gönüllü komando Editöre şikayet et 02 Haziran 2012 Cumartesi 02:17 ordu vazife malülleri 5434/45 bu yasa tasarısının neresinde arkadaşlar umut edin bekleyin sıkın dişinizi az kaldı hayal edin çıkacak ?? 33 Yanıtla
 • resim gönüllü komando Editöre şikayet et 02 Haziran 2012 Cumartesi 17:08 daha ne kadar susmayı düşünüyorsun bir tepki yapılacak mı?seni allaha havale ediyorum 20 Yanıtla
 • resim Savaş YÜCEL Editöre şikayet et 04 Haziran 2012 Pazartesi 15:06 Sayın gönüllü komando arkadaşım; Bu taslaktan bir şey çıkmayacağını, genel başkan komando ve ekibi de çok iyi biliyordu. Seçime kadar çalışıyoruz diyeceklerdi tabi, sonuçta elde tutulacak bir iktidar vardı. Ama artık seçimde bittiğine göre bu taslaktan ER TAYFAYA bir şey çıkmayacağı özellikle ordu vazife malulu ve malul gazilere bir madde çıkmayacağı taslağın ilk basına duyurulan halinde belliydi. Seçim dönemi insanlar oyalanacağı kadar oyalandı. Aslında pek te üzülüyorum diyemeyeceğim. Herkese ne çıkarsa bana da o hak çıkar, çıkmazsa da kimseye çıkmaz. Bunu seçim zamanı oy verirken düşüneceklerdi bazı arkadaşlarımız. Bu güne kadar olması gereken olay geniş katılımlı bir miting veya basın açıklaması yapılması ve tv ve gazetelerde tepkilerin gösterilmesi olmalıydı. Ama sağ olsun arkadaş Tv lere ve basına çıkmayı, gazi habere yorum ve görüş bildirmeyi bile iç genelge ile yasakladı. Ben ses çıkarmayacağım siz hiç ses çıkaramazsınız dedi ve olayı bitirdi. HERKESE HAYIRLI UĞURLU OLSUN. BİRİLERİ VE EKİBİ İSTİFA ETMEDİKÇE HİÇKİMSE BİR KAZANIM BEKLEMESİN... 16 Yanıtla
 • resim KOZANLI Editöre şikayet et 02 Haziran 2012 Cumartesi 23:31 gazilere bir şey varmı yok gören varmı arkadaşlar gören varsa yazsın yine içi boş biz maaş iyileştirlmesi istiyoruz 15 Yanıtla
 • resim sebogs Editöre şikayet et 06 Haziran 2012 Çarşamba 01:08 ben terör mağduruyum taslak bu şekli ile çıkarsa ben 3.madde den yararlanıyorum ama gerçekten üzgünüm çünkü çoğu arkadaşların yorumlarını okuyorum hiç birisi memnun değil inşallah herkesin istediği sonuç çıkar sabredelim güzel şeyler çıkar herşeyden önce hayırlısı olsun 8 Yanıtla
 • resim adanuslu Editöre şikayet et 02 Haziran 2012 Cumartesi 07:08
  arkadaşlar ikinci istihdam hakkı kardeşlere eş ve çocuklara ayrım yapılmadan verilecek görünüyor... yalnız...şu bölümü nasıl değerlendirmeliyiz fikri olanlar paylaşalım admin kardeş sen nasıl yorumluyorsun-----“Birinci fıkra kapsamında hayatını kaybedenlerden tanınan istihdam hakkmı kuüanamamış bir diğer kardeşi, eşi veya çocuklarından birisi; vasıfları uygun olmak kaydıyla. 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununa göre kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında ilgili mevzuat çerçevesinde öncelikle istihdam edilebilir.------burdaki vasıfları uygun olmak kaydıyla ne anlama geliyor.diyelimki tahsil durumuna göre vasıf uygunluğu söz konusu değil. o zaman 2, iş hakkı havada kalmış olmayacakmı. veya ilkokul mezunu olanlarda faydalanacaklarmı.verilecek iş hakkının yoruma açık olmaması gerekmiyormuvasıflara uygunluk aramak sınırlandırmak anlamına gelmezmi

  Editörün Notu: Vasıflarına uygun olmak kaydı ile derken iş için yaş vb. belli asgari kriterler muhakkak olacaktır. Tutup 60 yaşındaki kişiyi işe almalarını bekleyemezsiniz. Yada okuma yazması olmayan ve ilkokul bile bitirmemiş birisini düşünün. Genel itibari ile iş hakkının kullanımında bu şart her zaman bulunmaktadır. 
  7 Yanıtla
 • resim Gazi Hasan Editöre şikayet et 02 Haziran 2012 Cumartesi 17:33
  Sayın editör yukarıda belirttiğiniz 2985 sayılı Toplu konut Kanununun Ek 2 nci mad.birinci fıkrasındaki 64 maddesi ve 5510 sayılı kanunun 47 nci maddesi sekizinci fıkrası ibaresi olarak değiştirilmiştir, bu madde ile ilgili yani faizsiz konut kredisi kullanamayanlarla ilgili nasıl bir değişiklik olacak bilgilendirirmisin.Selamlar

  Editörün Notu: Hani öğrencilere soru sorduğumuzda bilmediklerinde daha o konuya gelmedik derler. Ben de henüz 12. maddeye kadar inceleyebildim. Zaten madde yorumlarım sırasıyla madde madde devam ediyor. Haber olarak yayımlıyoruz, takip edebilirsiniz. Saygılarımla.
  7 Yanıtla
 • resim komando Editöre şikayet et 02 Haziran 2012 Cumartesi 13:44
  bu tasarıda terör gazilerine verilmiş hiç bir hak yok sanırım.
  6 Yanıtla
 • resim kuzey Editöre şikayet et 02 Haziran 2012 Cumartesi 16:02 sayın editör anneanem 95 te terör örgütü tarafından öldürüldü başbakanın açıklamalarına göre şehit sayılacakmıs ancak yukarda okuduğum metinde bununla ilgili bişey göremedim yardımcı olursanız sevinirim 6 Yanıtla
 • resim emre_99 Editöre şikayet et 02 Haziran 2012 Cumartesi 10:42
  madem pürüzler giderildi tek sorun kaldı oda yasalaşma süreci ne zaman baslaycak

  Editörün Notu: Haftaya kısmetse meclise geleceğini tahmin ediyoruz. En geç haziran ayında yasalaşması bekleniyor.
  4 Yanıtla
 • resim silgi Editöre şikayet et 02 Haziran 2012 Cumartesi 09:48
  sn editör ikinci iş hakkını bekar ailelerde kullanacak ama vakıflarda görev alacak diye anladım..doğrumu anlamışım ?zaten hem başbakanlık hemde aile bakanlığınla görüştüğümdede aynısını demişlerdi..

  Editörün Notu: Evet doğru anlamışsınız. Bekar Şehit yakınlarına da bu madde ile 2. iş hakkı verildiği görülüyor.
  3 Yanıtla
 • resim erhansavcı Editöre şikayet et 02 Haziran 2012 Cumartesi 10:53 sayın editörüm tahminimce yasanın son hali ve kanunlaşacak halide bu bu durumda ilk iş hakkını yengem kullanmıştı iki tanede yeğenim var ,kamuda kadrolu iş hakkını bana mı verecekler yeğenlerime mi kusuruma bakmayın kanunun yazılış dili biraz karmaşık anlayamadım çünkü ,yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler kolay gelsin 3 Yanıtla
 • resim gönüllü komando Editöre şikayet et 05 Haziran 2012 Salı 18:38 5.kanunlaşma sürecinin uzamasının sebebi ((DERNEĞİMİZ ÜYESİ ORDU VAZİFE MALÜLLERİNİN TALEPLERİ ))ve PARASAL TALEPLER SÜRECİ TIKAMIŞTIR derneğimiz başbakanlıkta taleplerimizin kabulü için yoğun baskı yapmaktadır BUR DAN TÜM KAMUOYUNUN VE CAMİAMIZIN bu yazı okumasını ve taktirlerini de kendilerine bırakıyorum oldu olacak bütün bu olumsuz ortamın suçluları olarak bizleri ilan edin evet ben usanmadan bıkmadan korkmadan krala yaptığı haksızlığı söylemeye devam edeceğim saygılarımla 3 Yanıtla
 • resim Sait Editöre şikayet et 02 Haziran 2012 Cumartesi 11:31
  sayın Editör bizi bilgilendire bilirmisiniz benim babam'ın kardeşi yok birinci iş hakkı abim yararlandı 2'ci iş hakkı a bendinde belirtildiği gibi kardeşi olmadığı için eş ve'ya çocuğunamı verilecek yoksa vakıflardamı iş verilecek bilgilendirseniz seviniriz şimdiden teşekürler.

  Editörün Notu: 2. iş hakkından anılan madde hükmü çerçevesine yararlanabileceğinizi düşünüyorum. Bu haberimizde genel olarak konu açıklandı>>>
  2 Yanıtla
 • resim ceren Editöre şikayet et 02 Haziran 2012 Cumartesi 11:31
  ben şehit kızıyım birinci iş hakkını amcam kullandı ikinci iş hakkını ben kullanacam sanırım anlamadığım tek konu ben sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarındamı işe girecem yoksa 657 ye tabi memur olarakmı çalışacam sayın editörüm beni bu konu hakkında bilgilendirirseniz çok sevinirim

  Editörün Notu: Sitemizde 2. Madde ile ilgili genel bir analiz yaptık. Habere ulaşmak için tıklayınız>>>
  2 Yanıtla
 • resim kudret Editöre şikayet et 12 Haziran 2012 Salı 12:12
  merhaba,öncelikle bu site için teşekkür ediyorum.bende şehit kardeşiyim abim bekardı ilk iş hakkını diğer abim kullandı bende diğer tek kardeşim.evliyim kamuda mevsimlik işçiyim bu yasa bana fayda sağlarmı bilmek istiyorum.yoksa hiç ümitlenmiyeyimmi kafam çok karışık bilgilendirirseniz sevinirim..

  Editörün Notu: Biz teşekkür ederiz. Yasa tasarısının son halini henüz göremedik ama son açıkladığımız hali ile olursa "vasıflarınız uygun olmak kaydı ile" Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında işe girebilirsiniz. Saygılarımızla.
  0 Yanıtla

YORUM YAZ

Ad soyad Mail Adresi Yorumunuz
Kardeş Siteler
 • resim
 • resim
 • resim
 • resim
 • resim
 • resim
 • resim
BİZİ TAKİP EDİN
 • sosyal
 • sosyal
 • sosyal
 • sosyal
 • sosyal
Gazihaber yayın grubu. Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve aktif linkle kaynak gösterilmeden yayımlanamaz. Gazihaber.com Copyright 2011 / 2018 Video İzle - Sözleşmeli Haber - Esnaf Arama - Gaziantep Uyducu - Gümüşhane Haber - İslahiye Haber - Gaziantep Haber -