• 2 iş Hakkı Yönetmeliği Yayınlandı 2 iş Hakkı Yönetmeliği Yayınlandı Bu haber 11 Aralık 2012, Salı 00:32:11 tarihinde eklendi
  Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkında Yönetmelik


  11 Aralık 2012                  SALI Resmî Gazete                      Sayı : 28494

  YÖNETMELİK

  İçişleri Bakanlığından:

  TERÖR EYLEMLERİ NEDENİYLE ŞEHİT VE MALUL OLANLARIN

  YAKINLARININ VE ÇALIŞABİLECEK DURUMDAKİ MALULLERİN

  KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İSTİHDAMI

  HAKKINDA YÖNETMELİK

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Genel Esaslar


  Amaç


  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin istihdam usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.


  Kapsam


  MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, terör eylemleri nedeni ve etkisiyle;


  a) Görevleri sona ermiş olsa bile 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen görevleri yapmaları nedeniyle uğradıkları saldırı sonucu şehit olanlar dahil kamu görevlileri, er ve erbaş, geçici ve gönüllü köy korucuları ile Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT Müsteşarlığı’nca açılan okullarda veya bu kurumlar hesabına okuyan öğrenciler ile öğrenci olmak için temel ve intibak eğitimi görenler ile 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamına girenlerden şehit olanların eş veya çocuklarından birisi ile anne, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişinin; şehidin anne, baba ve kardeşi bulunmaması, bulunmakla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında hali hazırda çalışıyor olmaları veya yaş haddi dolayısıyla bu kadrolara atanma imkanlarının olmaması hallerinde eş veya çocuklarından toplam iki kişinin; şehidin eş veya çocuğunun bulunmaması, bulunmakla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında hali hazırda çalışıyor olmaları veya yaş haddi dolayısıyla bu kadrolara atanma imkanlarının olmaması hallerinde anne veya babası ile kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişinin, anne veya babanın bu hakkı kullanmaması durumunda ise bir diğer kardeşi olmak üzere toplam iki kişinin,


  b) (a) bendinde sayılanlardan malul olup da çalışabilir durumda olanların kendilerinin, çalışamayacak durumda olanların ise eş veya çocuklarından birisinin, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisinin,


  c) Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olan sivillerin bu faaliyetlerinden dolayı hayatını kaybettikleri, yaralandıkları veya sakatlandıkları ilgili valinin teklifi üzerine Bakanlık Nakdi Tazminat Komisyonu tarafından karara bağlanmışsa ve ilgili mevzuata göre malullük aylığı bağlanması koşullarını taşıyor ise, bunlardan hayatını kaybedenlerin eş veya çocuklarından birisinin, eş veya çocuğu yoksa kardeşlerinden birisinin; malul olanlardan çalışabilir durumda olanların kendilerinin, çalışamayacak durumda olanların ise eş veya çocuklarından birisinin,


  10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurum ve kuruluşlarla mahalli idareler ve sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan her nevi teşebbüs veya bağlı ortaklıklarda istihdam edilmelerinin usul ve esaslarını kapsar.


  Dayanak


  MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


  Tanımlar


  MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;


  a) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,


  b) Hak Sahibi: 3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinde öngörülenlerden yürürlükteki mevzuata göre kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerde memur, işçi veya sözleşmeli personel olarak istihdam edilebilecek kişiyi,


  c) Kanun: 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununu,


  ç) Personel Genel Müdürlüğü: İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünü, ifade eder.


  İKİNCİ BÖLÜM


  Başvuru ve Hak Sahiplerinin Tespiti


  Başvuru yeri


  MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanmak isteyen hak sahipleri, ek 1’deki İş İstek Formu ile ikamet ettikleri yerin valilik veya kaymakamlığına başvururlar.


  (2) Valilik veya kaymakamlığa yapılan başvurularda ayrıca bilgi ve belge istenilmez. Müracaatçının yanında bulunması halinde, şehitlik ya da malullük olayını anlatan belge örnekleri başvuru sırasında alınır. Müracaatı alan valilik veya kaymakamlık www.e-icisleri.gov.tr adresindeki ilgili modüle gerekli bilgi ve belgelerin girişini yaparak müracaatı olayın meydana geldiği yerin valilik veya kaymakamlığına elektronik ortamda gönderir.


  Başvuru süresi


  MADDE 6 – (1) İş hakkından yararlanmak isteyen hak sahipleri şehitlik veya malulluk olayının meydana geldiği tarihten itibaren 15 yıl içerisinde başvuruda bulunmak zorundadır. Ancak, şehitlik veya malullüğün olduğu tarihte hak sahiplerinden 18 yaşını doldurmamış çocuk ve kardeşlerin müracaat süresi 18 yaşını doldurdukları tarihten itibaren başlar.


  (2) Yukarıda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular kabul edilmez.


  (3) Yukarıda belirtilen süre sınırlamalarına bakılmaksızın 6353 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl süreyle hak sahiplerinin başvuruları kabul edilir.


  Başvuru esasları


  MADDE 7 – (1) Kanunun ek 1 inci maddesinin (A) fıkrasının (a) bendi kapsamına girenlerin bu Yönetmelik kapsamında yapacakları başvurulara ilişkin olarak aşağıda belirtilen usul ve esaslar uygulanır:


  a) Kanunun ek 1 inci maddesinin (A) fıkrasının (a) bendi kapsamına girenlerden şehidin eşi veya çocuklarından birisi ile anne, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişi iş hakkını kullanabilir. Şehidin anne, baba ve kardeşlerinin bulunmaması, bulunmakla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında hali hazırda çalışıyor olmaları veya yaş haddi dolayısıyla bu kadrolara atanma imkanlarının olmaması hallerinde eşi ve çocuklarından toplam iki kişi iş hakkını kullanır.


  b) Şehidin eşi veya çocuğunun bulunmaması, bulunmakla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında hali hazırda çalışıyor olmaları veya yaş haddi dolayısıyla bu kadrolara atanma imkanlarının olmaması hallerinde şehidin anne veya babası ile kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişi iş hakkını kullanabilir. Anne veya babanın iş hakkını kullanmaması halinde ise iki kardeş iş hakkını kullanabilir.


  c) Aşağıda sayılanların iş hakkını kullanma imkanı bulunmadığından, bu kişiler iş hakkını kullanma açısından hak sahibi sayılmazlar:


  1) Yaşı, sabıkası, eğitim eksiklikliği ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunması nedeniyle kamu görevine atanma imkanı olmayanlar.


  2) Halen bir kamu kurum ve kuruluşunda memur, sürekli işçi veya sözleşmeli personel olarak çalışanlar.


  ç) Eşin müracaatında çocuklardan iş hakkından feragat ettiğine dair beyan istenilmez. Çocuğun müracaatında eş ve diğer çocuklardan iş hakkından lehine feragat edildiğine dair beyan alınır. Şehit annesinin müracaatında babanın, babanın müracaatında annenin iş hakkından feragat ettiğine dair beyan alınır. Kardeşin müracaatında, hak sahibi olan anne, baba ve diğer kardeşlerin feragat beyanları alınır.


  (2) Kanunun ek 1 inci maddesinin (A) fıkrasının (b) bendi kapsamına girenlerin bu Yönetmelik kapsamında yapacakları başvurulara ilişkin olarak aşağıda belirtilen usul ve esaslar uygulanır:


  a) Kanunun ek 1 inci maddesinin (A) fıkrasının (b) bendi kapsamına girenlerden malul olup da çalışabilir durumda olanın kendisi, çalışamayacak durumda malul olanların ise eş veya çocuklarından birisi, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi iş hakkını kullanılır. Malulün yazılı feragat beyanı olmadan yakınları iş hakkını kullanamaz.


  b) Aşağıda sayılanların iş hakkını kullanma imkanı bulunmadığından, bu kişiler iş hakkını kullanma açısından hak sahibi sayılmazlar:


  1) Yaşı, sabıkası, eğitim eksiklikliği ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunması nedeniyle kamu görevine atanma imkanı olmayanlar.


  2) Halen bir kamu kurum ve kuruluşunda memur, sürekli işçi veya sözleşmeli personel olarak çalışanlar.


  (3) Kanunun ek 1 inci maddesinin (A) fıkrasının (c) bendi kapsamına girenlerin bu Yönetmelik kapsamında yapacakları başvurulara ilişkin olarak aşağıda belirtilen usul ve esaslar uygulanır:


  a) Kanunun ek 1 inci maddesinin (A) fıkrasının (c) bendi kapsamına girenlerden terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olan sivillerden bu faaliyetlerinden dolayı hayatını kaybedenlerin eş veya çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi, bu kapsamda malul olanlardan çalışabilir durumda olanların kendisi, çalışamayacak durumda olanların ise eş veya çocuklarından birisi iş hakkını kullanabilir.


  b) Aşağıda sayılanların iş hakkını kullanma imkanı bulunmadığından, bu kişiler iş hakkını kullanma açısından hak sahibi sayılmazlar:


  1) Yaşı, sabıkası, eğitim eksiklikliği ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunması nedeniyle kamu görevine atanma imkanı olmayanlar.


  2) Halen bir kamu kurum ve kuruluşunda memur, sürekli işçi veya sözleşmeli personel olarak çalışanlar.


  c) Eşin müracaatında çocuklardan iş hakkından feragat ettiğine dair beyan istenilmez. Çocuğun müracaatında eşin ve diğer çocukların iş hakkından feragat ettiklerine dair beyanları alınır. Kardeşin başvurusunda diğer kardeşlerin iş hakkından lehine feragat ettiğine dair beyanı alınır. Malulün yazılı feragat beyanı olmadan yakınları iş hakkını kullanamaz.


  Hak sahibi tespit komisyonları


  MADDE 8 – (1) Kanunun ek 1 inci maddesinin (A) fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamında iş talebinde bulunan kişilerin başvuruları üzerine, şehitlik veya malullük olayının meydana geldiği valilik veya kaymakamlıklarda valinin veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında, il jandarma komutanı, il emniyet müdürü veya temsilcileri ile varsa ilgili kamu kurum ve kuruluşunun ildeki en üst amirinden, ilçelerde kaymakamın başkanlığında ilçe jandarma komutanı, ilçe emniyet müdürü veya emniyet amiri ile varsa ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının ilçedeki en üst amirinden oluşan Hak Sahibi Tespit Komisyonlarınca şehit veya malulün Kanun kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda karar verilerek ek-2/A’daki durum belgesi düzenlenir. Durum belgesi ile belgenin düzenlenmesine dayanak teşkil eden her türlü belge nihai işlem tesis edilmesi için elektronik ortamda www.e-icisleri.gov.tr adresi üzerinden Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir.


  (2) Personel Genel Müdürlüğünce kendisine elektronik ortamda ulaşan Durum Belgesi ve dayanağı belgelerin incelenmesi sonucu, yetkili Hak Sahibi Tespit Komisyonunun şehit veya malulle ilgili kararının Kanuna aykırı olması, Durum Belgesinin usulüne uygun düzenlenmemesi veya ihtiyaç duyulan evraklar olması halinde, yasal gerekçeleri açıklanarak kararın düzeltilmesi veya eksikliklerin giderilmesi için Durum Belgesi elektronik ortamda ilgili komisyona iade edilir. İlgili Hak Sahibi Tespit Komisyonu iade gerekçesini ortadan kaldıracak yeni bir bilgi ve belge bulunmadığı takdirde söz konusu kararını düzelterek ve eksik belgeleri tamamlayarak başvuruyu elektronik ortamda Personel Genel Müdürlüğüne yeniden gönderir.


  (3) Bakanlıkça ihtiyaç duyulması halinde şehitlik ve malullük durumunun tespiti için ayrıca ilgililerin bağlı olduğu kamu kurum ve kuruluşunun merkez birimlerinden mevcut bilgileri teyit ettirebilir veya şehit veya malulün Kanun kapsamına girip girmediği hususunda görüş sorabilir.


  (4) Görev yaptığı ilin hudutları dışındayken şehit veya malul olanların belge ve bilgilerine ulaşılamadığı durumlarda, ilgili kuvvet komutanlığı veya bağlı olduğu kurumca hazırlanan durum belgesi (ek-2/B), yetkili İl veya İlçe Hak Sahibi Tespit Komisyonu kararı yerine geçer, ayrıca komisyon kararı aranmaz.


  (5) Yurt dışında meydana gelen şehitlik ve malullük olayları ile ilgili ikamet edilen yerin valilik veya kaymakamlığına yapılan başvurular Durum Belgesi düzenlenmeksizin elektronik ortamda Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir. Personel Genel Müdürlüğü ihtiyaç halinde ilgili kurumların da görüşünü alarak bu talepler hakkında karar verir.


  (6) Kanunun ek 1 inci maddesinin (A) fıkrasının (c) bendi kapsamında iş talebinde bulunan kişilerin başvuruları üzerine ilgili valiliğin yaptığı araştırma neticesinde, terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan bu faaliyetlerinden dolayı hayatını kaybettikleri veya malul oldukları tespit edilenler için Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesine göre hazırlanan belgeler ilgili valinin olumlu görüşüyle Bakanlık Nakdi Tazminat Komisyonuna sunulmak üzere Bakanlık İller İdaresi Genel Müdürlüğüne gönderilir. Bu durumda olanlar için ayrıca Kanun kapsamına girdiğine ilişkin sadece valinin imzası bulunan Durum Belgesi (ek-2/A) düzenlenir ve elektronik ortamda Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir. Bakanlık Nakdi Tazminat Komisyonunca Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda karara varılan dosyalar, işlem tesis edilebilmesi için İller İdaresi Genel Müdürlüğünce elektronik ortamda Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir. Personel Genel Müdürlüğüne gelen Nakdi Tazminat Komisyonu kararı olumsuzsa, ilgili kişiye iş hakkından yararlanamayacağı hususunda tebligat yapılır.


  (7) Komisyon kararı olumlu ise, hayatını kaybeden veya malul olan kişiyle ilgili mevzuata göre maaş bağlanıp bağlanmadığı hususu Sosyal Güvenlik Kurumundan teyit edilir, bağlanmış ise talep sahibinden atamaya ilişkin evraklar istenilir ve durumuna uygun bir kadroya ataması yapılır.


  (8) İlgili valiliğe elektronik ortamda yapılan sivil müracaatların araştırılması neticesinde valilik tarafından Kanun kapsamına girmediği kanaatine varılanlarla ilgili sadece valinin imzası bulunan Durum Belgesi (ek-2/A) düzenlenir ve elektronik ortamda Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir. Bu durumda Bakanlığa gelen durum belgesine istinaden Personel Genel Müdürlüğünce iş talebinde bulunan kişiye bilgi verilir.


  Taleplerin Bakanlığa gönderilmesi


  MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanmak isteyen hak sahipleri ek 1 deki İş İstek Formu ile ikamet ettikleri yerin valilik veya kaymakamlığına başvururlar. Valilik ve kaymakamlıklar elektronik ortamda başvuru formunun girişini yapar. Şehit ve malul ile ilgili daha önce durum belgesi düzenlenmiş ise müracaat doğrudan Personel Genel Müdürlüğüne elektronik ortamda gönderilir. Aynı şehit ve malul için ikinci kez Durum Belgesi düzenlenmez.


  (2) Durum Belgesi ilk kez düzenlenecek başvurular, şehitlik veya malullük olayının olduğu yerin valilik veya kaymakamlığına elektronik ortamda gönderilir. İlgili valilik veya kaymakamlık Hak Sahibi Tespit Komisyonu şehit ve malulle ilgili kararını ek-2/A'daki Durum Belgesi formu ile tespit eder. Durum Belgesinde imzası bulunan vali veya kaymakamın dışındaki komisyon üyeleri kurum personeli olmadığından, elektronik ortamda imza atmalarına imkanbulunmamaktadır. Bu nedenle, ıslak imzalı olarak usulüne uygun düzenlenen Durum Belgesi ile belgenin düzenlenmesine dayanak teşkil eden her türlü belge bilgisayara yüklenir ve elektronik ortamda Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir.


  İş hakkının kullanımı ile ilgili anlaşmazlığın çözümü


  MADDE 10 – (1) İş hakkını kimin kullanacağı hususunda aile içinde anlaşmazlık halinin ortaya çıkması durumunda, iş talebinde bulunan hak sahibinin ikamet ettiği il veya ilçedeki Hak Sahibi Tespit Komisyonunca Kanunda belirtilen öncelik sırasına göre mal varlığı, diğer aile fertlerini geçindirebilme, öğrenim durumu, yaş, adli sicil kaydı gibi hususlar göz önünde bulundurularak hak sahiplerinden birisinin talebi kabul edilir. İlgili Hak Sahibi Tespit Komisyonu iş hakkını kimin kullanacağı hususunda vereceği kararı en geç iki ay içinde Bakanlığa gönderir. Bakanlığa gelen kararın Kanuna aykırı olduğunun belirlenmesi halinde, yasal gerekçesi açıklanarak kararın düzeltilmesi istenilir. Bakanlıkça belirtilen kanuni gerekçeyi ortadan kaldıracak yeni bir bilgi ve belge bulunmadığı takdirde, ilgili Komisyon kararını düzelterek Bakanlığa gönderir.


  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


  Atanma Esasları


  Kadroların tespiti


  MADDE 11 – (1) 5018 sayılı Kanunun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler ve sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan her nevi teşebbüs veya bağlı ortaklıklardan mevcut kadrolarının %2’si ile atama yapılabilecek boş memur ve işçi kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin bilgiler, Devlet Personel Başkanlığına bilgi verilerek Bakanlıkça yılda bir istenir. Yıllık kadro tahsis işlemini 3 ay içerisinde tamamlayamayan kurumlara, hak sahiplerinin mağduriyetine meydan vermemek için öğrenim durumlarına göre atama yapılması resen teklif edilir.


  (2) Bu Yönetmelik hükümlerine göre atama yapılmak üzere Bakanlığa bildirilen boş kadro ve pozisyonlara, Bakanlıkça bildirilenler dışında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca bilgi verilmeden naklen veya açıktan atama yapılamaz.


  Atama yapılacak kadro, kurum ve illerin tespiti


  MADDE 12 – (1) Bakanlıkça iş talebinde bulunan kişinin niteliklerine göre atama yapılacak il, kurum ve kadro tespit edilir, ataması yapılacaklar ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilir.


  (2) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde atanmak üzere belirlenen kişiler kamu kurum ve kuruluşlarınca sınav şartı aranmaksızın bir ay içinde atanarak göreve başlatılır ve atayan kurum ve kuruluş tarafından bu Yönetmeliğe ekli ek 3'teki form doldurulmak suretiyle sonucundan İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve Türkiye İş Kurumuna bilgi verilir.


  (3) Güvenlik soruşturmasına ya da arşiv araştırmasına gerek duyulan görevlerde bu süre, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının sonuçlanmasından itibaren başlar.


  Göreve başlama süresi


  MADDE 13 – (1) Ataması yapılan kişi, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın göreve başlamadığı takdirde bu hakkından vazgeçmiş sayılır. Bu durumdaki kişinin yeniden yapacağı iş talebi kabul edilmez.


  (2) Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi iptal edilir. Bunlardan göreve başlamaya mani hali ortadan kalkanların bu Yönetmelik kapsamında tekrar iş talebinde bulunma hakları vardır.


  (3) Ataması yapılacak kişi, kendisine atama yeri bildirilirken bu hüküm hakkında ayrıca bilgilendirilir.


  Atamada öncelik sırası


  MADDE 14 – (1) Atamalar hak sahibinin durumuna uygun kadro bulunması şartıyla müracaat tarihine göre gerçekleştirilir. Ancak ilk iş hakkını kullanacak ailelere ait iş talepleri öncelikle yerine getirilir.


  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


  Çeşitli Hükümler


  Malullük durumunun tespiti


  MADDE 15 – (1) Sosyal Güvenlik Kurumundan malullük maaşı alanlar malul sayılır. Çalışamayacak derecede malul olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların tespitinde, Sosyal Güvenlik Kurumunun malullük maaşı bağlanıp bağlanmamasına ilişkin kararı esas alınır.


  (2) Malul olup da çalışabilir durumda olanlar çalışma güçlerini hangi oranda yitirdiklerine ve ne tür işlerde çalışabileceklerine ilişkin Sağlık Kurulu Raporunu başvuru talebi ile birlikte vermekle yükümlüdürler.


  (3) Sosyal Güvenlik Kurumundan malullük maaşı bağlanmayanlar, durumları Kanun kapsamına girmediğinden iş hakkından yararlanamazlar.


  Ataması yapılanların yeniden başvurması


  MADDE 16 – (1) Ataması yapılanlardan görevlerinden ayrılanlar ile görevlerine son verilenler bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden başvuruda bulunamazlar.


  (2) Bu Yönetmelik hükümlerine göre ataması yapılanlardan kendi hatası, kusuru, iradesi olmaksızın özelleştirme uygulamaları nedeniyle işten çıkarılanların 2 ay içerisinde müracaat etmeleri halinde yeniden atamaları yapılır.


  Tereddütlerin giderilmesi


  MADDE 17 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Bakanlık yetkilidir.


  Yürürlükten kaldırılan yönetmelik


  MADDE 18 – (1) 29/3/1996 tarihli ve 22595 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.


  Yürürlük


  MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


  Yürütme


  MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.


UYARI
Sitemizde yayınlanan ve kaynağı sitemize ait olan haberler, kaynak belirtmek ve bağlantı eklemek koşuluyla başka sitelerde yayınlanabilir. Kaynak belirtmeyen ve bağlantı eklemeyen yayıncılar hakkında hukuki haklarımızı kullanacağımızı saygıyla duyururuz.
0 0
39,373 kez okundu
0
0

YORUMLAR

28 Yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan gazihaber sorumlu tutulamaz.

 • resim H.SAYDAM Editöre şikayet et 11 Aralık 2012 Salı 01:15 SAYIN EDİTÖR YORUMLARMISINIZ FERAGAT EKLENDİMİ YOKSA gene kendi bildiklerinimi okudular aydınlatırsanız memnun olurum 19 Yanıtla
 • resim gazimetin2525 Editöre şikayet et 11 Aralık 2012 Salı 08:38 Biz üvey evlat mıyız anlayamadım. Allah şehit kayınlarına sabır ve daha fazlasını versin. Biz gaziler hep ikinci planda. Bakan ve milletvekillerimiz çıkıyor hep şehit hep şehit ama bizi de görün. Zoruma gidiyor. Bizler yokmuş gibi davranmaları hiç hoş değil. 8 Yanıtla
 • resim ayten Editöre şikayet et 11 Aralık 2012 Salı 20:04 terör mağduru yetimlerimizin iş başvurusu1.2. oldu hayırlı olsun,hükümlü doğuştan engelli kadar değer verilmedi 2330 konuna girenler halkın asayişini korumak için olay içerisinde hayatını kaybetip ŞEHİT olan eşim ve diğer yetimler neden biz bu yasa içerisinde değiliz...Sn.BAŞBAKANIM bu yasa hiç olmadı yetimleri ayırdınız.OLMADI Sn. BAŞBAKANIM OLMADI....... 8 Yanıtla
 • resim YÜKSEL KARAKAŞ Editöre şikayet et 11 Aralık 2012 Salı 02:06 bu kadar ugraştıkları,insanları merakla beklettikleri,kolaylık çıkacak herkes rahatça 2.iş hakkından yararlanacak diye beklenen yönetmelik bumuydu HANİ NERDE FERAGATLA TANINAN HAK insanlar bu haktan yararlanamıyor yada bu haktan aile içierisinden birisi yararlansın diye bilerek yararlanmak istemiyorsa ve verilen feragat beyanı dikkate alınmıyorsa ne anlamı kaldı bu yönetmeligin: İNSANLARA İLK ÖNCE ÜMİT VERİYORSUNUZ SONRA YASAYI EKSİK ÇIKARARAK ÜMİDİNİ KIRIYORSUNUZ.... ÇOK YAZIK 7 Yanıtla
 • resim kadirr Editöre şikayet et 11 Aralık 2012 Salı 08:01 arkadaşlar lütfen biri açıklasın feragat vurumunu ordaki yaş sınırı kaç cünki halam 54 yaşında amcam 63 yaşında ben faydalanabilecekmiyim onlar bu yaştan sonra memur olamazlar ama yönetmeliktede belli bi yaş sınırı yok lütfen bilgilendirin bizleri 7 Yanıtla
 • resim axoys Editöre şikayet et 11 Aralık 2012 Salı 11:32
  arkadaslar sakın umtlanmayın yaş haddi dediği 65..Kesin ve net..Atamadan sorumlu kişinin söylediği 65 yaşına kadar atama hakkı veriyorlarmış.Halam 58 yaşında gidip de başvuru yapmayacak.Ve 2.is imkanımız yanacak.Sonuç KOCA BİR YALAN...
  7 Yanıtla
 • resim unutulan Editöre şikayet et 11 Aralık 2012 Salı 12:33 YALAN DOLUSU VAGONLARLA YOLA ÇIKILDI sadece 3713 sk kanuna tabi olanlar için iş hakkı 2.ci iş tanındı..kendi iş hakkını ailelerine veren gaziler bu yasadan faydalandırılmadı.bu kadar ayrıcalık yapan bir ülke daha yok kimisini memnun ederken kimisini üzmeyi iyi biliyor..?? AMA SÖZ KONUSU KENDİ MİLLET VEKİLİ EMEKLİSİ OLUNCA BİR GECEDE 4000 LİRA ZAM VERMEYİ BİLİYOR ..BAŞBAKANA SESLENİYORUM ER GAZİLERİN ARASINA İNİP SORUNLARINI DİNLEMEN ACABA NE KADAR ZOR İFTAR ÇADIRLARIN DA HALKIN ARASINA İNİYORSUN BİR DE BİZİM DİLİMİZDEN BİZİM DURUMUMUZU ÖĞRENSEN DİYORUM ...YÜCE ALLAH BİZE NASIL HAKSIZLIK YAPIYORSANIZ AYNI BU ADALET ANLAYIŞINIZLA SİZE DE HEM AHİRETTE VE DÜNYADA MUAMELE ETSİN... YAZIKLAR OLSUN SİZLERE ŞEHİT AİLELERİ KARDEŞLERİME ALLAH HAYIRLI UĞURLU ETSİN İŞ HAKKINI DİYORUM ALLAHA EMANET OLUN 7 Yanıtla
 • resim creative_45 Editöre şikayet et 11 Aralık 2012 Salı 15:13 ben şehit çocuğum.iş başvurum kaymakamlık hak tespit komisyonunca onaylanmış.şimdi süreç nasıl devam edecek ve şuan ki duruma göre atamam olur mu saygılar sunarımm 7 Yanıtla
 • resim süleyman Editöre şikayet et 11 Aralık 2012 Salı 10:53
  sayın editörüm başvuru süresi madde 6 fıkra 1de diyor ki şehitlik veya malulluk olayının meydana geldiği tarihten 15 yıl içinde müracat etmek zorunludur diyor bu ne demek oluyor sayın editörüm benim abim 95 te şehit oldu yani 17 yıl oldu bize iş hakkı var mı yok mu abim bekardı diğer abim 96 da işe girdi yanıtlarsanız sevinirim.saygılarımızla

  Editörün notu: 2. İş hakkının kullanımı kapsamında başvuru süreleri ile bağlı kalmaksızın 6353 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren 5 yıl içerisinde müracaat edebileceksiniz. Saygılarımla.
  5 Yanıtla
 • resim sergerde27 Editöre şikayet et 11 Aralık 2012 Salı 14:12
  SAYIN EDİTÖRÜM BEN 38 YAŞINDAYIM BENDEN BÜYÜK 3 ABİM BİRİ 1.Cİ İŞTEN YARARLANDI DİGER ABİLERİM BİRİ 53 BİRİDE 50 YAŞINDA BEN HERKESTEN NOTER TASTİKLİ FERAĞAT ALDIM ANNEM BABAM DAHİL ŞİMDİ BU YÖNETMELİGE GÖRE BEN İŞE GİREBİLİRMİYİM.NE OLUR CEVAP YAZ...ALLAHA EMANET OL

   

  Editörün Notu: Anladığım kadarı ile bekar Şehit yakınlsınız. Bu hususta feragat de aldığınızdan iş hakkını sorunsuz kullanabilirsiniz. Saygılarımla.
  5 Yanıtla
 • resim özlem Editöre şikayet et 31 Aralık 2012 Pazartesi 15:46 iyi günler arkadaslar bugun atamam yapılmıs maliye bakanlığı personel genel medürlüğü deftardarlık memur olarak basvurumun 45gün sonra atandım inş biran önce beklyen arkadaslarda atanır 4 Yanıtla
 • resim kleiner_engel Editöre şikayet et 26 Aralık 2012 Çarşamba 19:34 sayın admin başvuru yapıldıktan sonra sürec nasıl devam ediyor bundan sonra ne yapmamız gerekiyor ve atamaların belli olması ne kadar süre alır ..teşekkürler 3 Yanıtla
 • resim TC Murat.21 Editöre şikayet et 28 Nisan 2013 Pazar 22:51
  sayın hamit bey, ben şehit çocuğuyum. ve 7 kardeşiz. daha önce ablam iş hakkından yararlanmıştı. 2. başvuruyu ise ailemin isteğiyle ben yaptım 6 ay sonra cevap geldi. ablam daha önce yararlandığı için 2. hakkın babamın kardeşlerine verildiği söyleniyor. bu güne dek amcalarımın hiç bir faydası bize olmadı. üstüne üstelik hep dışlandık. şuan en küçükleri 40 yaşlarında. bu uygulama bizi oldukça fazla incitiyor şehidin çocuklarına sahip çıkmayanlara bu hakkın verilmesini anlamak mümkün değil. bu konu da ne yapabiliriz? babamın kardeşleri feragat ederse biz o haktan yararlanabilir miyiz? veya yönetmeliğin bu kısmına itiraz hakkımız var mı nasıl yapacağız? bu konularda lütfen bilgi verir misiniz?
  3 Yanıtla
 • resim ibrahim27 Editöre şikayet et 11 Aralık 2012 Salı 09:25
  öncelikler herkese tekrar hayırlı ugurlu olması dileğiyle... sayın editörüm benim sorum şu gaziantep valiliğine 13/08/2012 tarihinde gerekli bütün evraklarımı tamamlayarak başvurumu yaptım. başvurumu iç işleri bakanlığının şehit gazi yakınları iş istihdamı bölümünden takip ediyorum. burada da başvuru tarihim ve müracaat yerim yazıyor. fakat tam 4 ay geçmesine rağmen ne kadar sürecek ne durumda hangi aşamada olduguna dair hiç bir bilgi edinemiyorum. sayın editörüm ne yapmam hakkında beni ve benzer durumdaki kardeşlerimizi bilgilendirmenizi rica ederim. bakanlığıda ne zaman arasam meşgul... hiç düşmedi telefon. sizce daha ne kadar sürer atanmam.

   

  Editörün Notu: İş hakkı Kapsamın yapmış olduğunuz müracaatın sonuçlanması 6-7 ayı bulabilmektedir. Yeni yayımlanarak yürürlüğe giren uygulama yönetmeliğinde 1.iş hakkı kapsamında yapılan müracaatların öncelikli olacağı belirtilmektedir. Dolayısı ile bu hususta beklemenizi öneririm. Saygılarımla. 
  2 Yanıtla
 • resim yalnız kartal Editöre şikayet et 11 Aralık 2012 Salı 15:12
  sayın editör şehit kardeşiyim bekardı iki kardeşde çalışıyoruz bu haktan hanımımız yada çocuğumuz faydalanabiliyormu acaba teşekkürler.

  Editörün Notu: Maalesef yararlanamazlar. Saygılarımla.
  2 Yanıtla
 • resim Ada Editöre şikayet et 11 Aralık 2012 Salı 14:43
  merhaba,Hiçbiryerden alamadığım cevabı umarım sizden alabilirim.Bu yasa 3 kardesi olanlar icin mı çıkarıldı yasada bekar sehidin anne babası kullanamayacaksa iki kardes kullanabilir diyor sadece 1kardes var o da hakkını kullanıyor madem böyle bir yasa çıktı madem ailelere bu hak verildi anne baba da bu hakkını kullanmak istiyor ancak yas itibariyle hakkı kullanamıyorlar onlar da bu hakkını yaşayan cocuğun esine vermek istiyorlar.bu hakkı kullanamazlar bilgi rica ediyorum tsk.

   

  Editörün Notu: Maalesef böyle bir uygulama mevcut kanuna istinaden mümkün değildir. Saygılarımla.
  1 Yanıtla
 • resim yalnız kartal Editöre şikayet et 11 Aralık 2012 Salı 15:33 bu haktan 2.iş hakkından sadece şehitin 1.derece yakınlarımı faydalanıyor ben şehit kardeşiyim hanımım faydalanabilirmi 1 Yanıtla
 • resim mchanifi Editöre şikayet et 11 Aralık 2012 Salı 19:36 Sayın admin bu yönetmelik şehit kişinin üvey kardeşlerini kapsıyormu cevap verirseniz sevinirim. 1 Yanıtla
 • resim efe42 Editöre şikayet et 12 Aralık 2012 Çarşamba 13:51
  sayın admin abim 1995 yılında şehit oldu kazadan dolayı babama maaş baglandı ve abim askere gitmeme hakkından yararlandı ama abim ilk iş hakkından yararlanamadı btün haklardan yararlandık ama iş hakkından yararlanamadık şimdi ben iş hakkından yararlanmak için başvurdum abimde başvurdu ben dosyalarımı topladım ve gönderdim hala incelemede diyor aradım açtılar 1 ay içinde tebligat gelirse başlarsınız dediler acaba bizide iş hakkından yararlanabiliyormuyuz her haktan yararlanıyoruz iş hakkından neden yararlanamıyoruz lütfen beni aydınlatın yardımınız ihtiyacım var. olursa sadece birimizemi yoksa ikimizde girebilirmiyiz abim görev sonucu çıktıgı arabayla takla atarak şehit oldu bi yardımınızı bekliyorum

   

  Editörün Notu: Maalesef terörIe mücadele dışında olan görev Şehidi yakınlarına iş hakkı verilmemektedir. Bu hususta var olan adaletsizliği her fırsatta dile getiriyoruz. Bu Sorunun çözümlerabilmesı için kanuni düzenleme gerekiyor. saygılarımla. 
  1 Yanıtla
 • resim bulent252 Editöre şikayet et 13 Aralık 2012 Perşembe 13:35
  Abim 1991 yılında şehit oldu. Küçük abim ise iş hakkından yaralanmıştı. Benim yaşım 35. Acaba ikinci iş hakkından yaralanabilir miyim.

   

  Editörün Notu: Tabi ki yararlanabilirsiniz. Saygılarımla.
  1 Yanıtla
 • resim özlem Editöre şikayet et 12 Aralık 2012 Çarşamba 12:42
  İyi gunler ilkokul mezunuda isbasvurusunda bulunabiliyormu acaba cevaplarinizi bekliyorum

   

   

  Editörün Notu: Evet ilkokul mezunları da iş müracaatında bulunabilirler. Saygılarımla.
  1 Yanıtla
 • resim kleiner_engel Editöre şikayet et 17 Aralık 2012 Pazartesi 13:21
  sayın admin ben şehit kardeşiyim 1 . iş hakkından büyük abim yararlandı benim bi büyüğüm daha var .annem,babamdan ve abimden noter tasdikli feragat aldım ankaraya gerekli kuruma yolladım. iş hakkından sorunsuz faydalanabilirmiyim ve iç işleri bakanlıgı ana sayfasından başvuru takibini yapamıyorum nasıl yapabilirim yardımcı olurmusunuz lütfen ..şimdiden teşekkürler

  Editörün Notu: Evet sorunsuz bir şekilde 2. iş hakkından yararlanabilirsiniz. İş takip modülüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

                              https://www.e-icisleri.gov.tr/GeneleAcikSayfalar/PersonelOhal/OhalBasvuruSonuc.aspx
  1 Yanıtla
 • resim kamil Editöre şikayet et 13 Ocak 2015 Salı 14:56 1. iş hakkını abim kullandı 2 .iş hakkını cocukları kullanamayacaklarmıs amcalar kullanacakmış biz sehit olarak kabul etmiyorz bunu amcalarımız bize hiç bakmadı sahipsiz kaldık tek annemiz bizi bu yasa kadar getrdi neden hak etmedikleri halde bu haksızlığı yapıp bizim hakımızı amcalara veryorsnz bu hak değil TBMM ye bi şekilde yazı sunun bu mevzuat çözülsün aile içinde sıkıntı kavga aile düzenmz buzuldu bi yolunu bulursanız cok sevinrz 1 Yanıtla
 • resim MEHMET MUTLU Editöre şikayet et 18 Ocak 2015 Pazar 17:34 Merhaba Hamit bey Babam 1996 şırnakta gazi oldu. iişhakkını kullanmadı ve bana bıraktı ben şu anda kamu yönetmi ögrencisiyim iş hakkını şimdi kullansamda okul bittikten sonrada kullansam bana büro memurlugu vereceklermiş. Branşa göre atama yönetmelikte varmı yokmu şimdiden teşekkür ederim SAYGILARIMLA.. 0 Yanıtla
 • resim saban Editöre şikayet et 14 Aralık 2012 Cuma 20:02
  bana yardımcı olurmusunuz Ataması yapılanlardan görevlerinden ayrılanlar ile görevlerine son verilenler bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden başvuruda bulunamazlar. bu maddeyı benım için yorumlarmısınız ben 1996 yılında birinci iş hakkıma başvurdum benim atamam sivasa yapıldı istanbulda ikamet ettiğim için ben hiç işe başlamadan feragat ettım birinci iş hakkından kız kardeşim yaralandı.ikinci iş hakkıma muracat ettım daha önce ataman yapıldığı halde işe başlamadığın için muracatınız reddedildi diye evrak gönderdiler ben napmalıyım bu konuda yardımcı olurmusunuz şimdiden teşekkur eder iyi çalışmalar dilerim en azından benım durumumdaki arkadaşların önü açılır. ALLAH YARDIMCINIZ VEDE YARDIMCIMIZ OLSUN SAYGILAR

  Editörün Notu: Maalesef mezkur yönetmelik hükmü gereğince daha önceden atamanız yapıldığı halde başlamamanızdan dolayı iş hakkından yararlanamazsınız. Sizin durumunuzda olan başka tanıdıklarım da var ama maalesef yararlanamadılar. Saygılarımla.
  0 Yanıtla
 • resim girdap2003 Editöre şikayet et 06 Ağustos 2013 Salı 06:47
  sayın hamit bey Abi 1997 yılında şehit oldu yengemle yeğenim kaldı yeğenim ozaman 1 yaşındaydı yengenm1999 yılında iş başvurusunu yapmış ataması yapılmış fakat işe başlamamış ve iş hakkı yanmış bunu bana söylemedi ve iş hakkından fergat etim diye bana verdi baş vuruyu yaptık gelen cevap iş hakkını yanmış dediler o dönemdeki başbakan devriye girdi ve atamam yapıldı şimdi bu durumda 2i iş hakkı kimin yeğenimin yoksa kardeşiminmi

  Editörün Notu: Anlatımınıza göre 1. iş hakkını siz kullandığınızdan, 2. iş hakkını Şehidin eşi ya da çocuğu kullanabilecektir. Saygılarımla.
  0 Yanıtla
 • resim ilhan Editöre şikayet et 23 Aralık 2014 Salı 13:13 arkadaşlar 2iş imkanından yararlandım meb göreve başladım kadrom hizmetli bu sene lise mezun olucam mezun olunca memurluk kadrosu verilecekmi yoksa görevde yükselme sınavları oluyor kurumda bunlaramı giricem eger sınavla memurluk verilecekse ne anlaöı var bu işin acil cevap bekliyorum lütfen yardımcı olun 0 Yanıtla
 • resim Ersin kilinc Editöre şikayet et 25 Şubat 2016 Perşembe 04:08 Merhaba kardeşim 1993 yılında askerde nöbet başında kaza kurşunuyla şehit oldu annem babam maaşa bağlandı iki kardeş olarak iş hakkı kullanmadik abimin oglu bu haktan yararlanabilirmiyiz 0 Yanıtla

YORUM YAZ

Ad soyad Mail Adresi Yorumunuz
Kardeş Siteler
 • resim
 • resim
 • resim
 • resim
 • resim
 • resim
 • resim
BİZİ TAKİP EDİN
 • sosyal
 • sosyal
 • sosyal
 • sosyal
 • sosyal
Gazihaber yayın grubu. Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve aktif linkle kaynak gösterilmeden yayımlanamaz. Gazihaber.com Copyright 2011 / 2018 Video İzle - Sözleşmeli Haber - Esnaf Arama - Gaziantep Uyducu - Gümüşhane Haber - İslahiye Haber - Gaziantep Haber -