Hedef Protez
gazihaber.com RSS / XML
gazihaber.com
Bu haber 26 MAYIS 2011, Persembe 08:52:01 tarihinde eklendi. 62675 kez okundu.
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

İş Hakkı Yönetmeliği (Şehit Ailesi ve Gazilere)

Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit Ve Malul Olanların Yakınlarının Ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkında Yönetmelik
İş Hakkı Yönetmeliği               (Şehit Ailesi ve Gazilere)

Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit Ve Malul Olanların Yakınlarının Ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar Amaç

Madde 1- Bu Yönetmelik, 12/04/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanuna, Terörle Mücadele Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkındaki 13/11/1995 tarih ve 4131 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile eklenen EK: 1 inci maddesinde belirtilen kişilerin istihdam usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2- (22.08.2007 tarih ve 26621 sayılı Resmi Gazete ile değişik) Bu Yönetmelik, terör eylemleri nedeni ve etkisiyle; a) Şehit veya çalışamayacak derecede malul olan kamu görevlileri, er ve erbaşlar ile geçici ve gönüllü köy korucularının varsa eşlerinin, yoksa çocuklarından birisinin, çocukları da yoksa kardeşlerinden birisinin, b) Malul olup da çalışabilir durumda olanların, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurum ve kuruluşlarla mahalli idareler ve sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan her nevi teşebbüs veya bağlı ortaklıklarda istihdam edilmelerinin usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 12/04/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa 13/11/1995 tarih 4131 sayılı Kanunla eklenen EK 1 inci madde hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen, a- Bakanlık; İçişleri Bakanlığını, b- Kanun; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, c) Hak Sahibi; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun EK 1 inci maddesi uyarınca istihdam edilmesi gereken şehit veya malul yakını ile çalışabilecek durumda olan malulü, d- Yönetmelik; Bu Yönetmeliği ifade eder. ./

İKİNCİ BÖLÜM

Hak Sahiplerinin Tespiti,Başvuru Yeri ve Süresi Hak Sahibi Tespit Komisyonları

Madde 5- Bu Yönetmelik esaslarına göre istihdam edilecekler, İllerde Valinin veya görevlendireceği Vali Yardımcısının başkanlığında, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü veya temsilcileri ile varsa ilgili kamu kurum ve kuruluşunun il’deki en üst amirinden; İlçelerde Kaymakamın Başkanlığında İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü veya Emniyet Amiri ile varsa ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının ilçedeki en üst amirinden oluşan komisyonca EK-1’deki durum belgesi formu ile tespit edilir. Hak sahiplerinin tespiti için ilgililer bizzat başvurabileceği gibi kamu kurum ve kuruluş yetkilileri de talepte bulunabilirler. Şehitlik ve malullük durumunun tespiti için ayrıca ilgililerin bağlı olduğu kamu kurum ve kuruluşunun merkez birimlerine mevcut bilgiler teyit ettirilir.

Başvuruda Bulunabilecekler

Madde 6- (11.03.2005 tarih ve 25752 sayılı Resmi Gazete ile değişik) Başvurularda, şehidin eşi, eşinin olmaması veya talepte bulunmaması halinde, çocuklarından biri; çocukları da yoksa veya yaşları itibariyle çalışamayacak durumda iseler kanuni vasilerinin onlar adına iş hakkından feragat etmesi üzerine şehit kardeşlerinden biri, çalışabilir durumdaki malulün kendisi; çalışamayacak durumdaki malulün eş, çocuk veya kardeşlerinden birinin talebi esas alınır. Herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda memur, sözleşmeli personel veya sürekli işçi kadrolarında çalışan hak sahiplerinin iş talepleri kabul edilmez.

(22.08.2007 tarih ve 26621 sayılı Resmi Gazete ile değişik ) Şehidin çocuklarından birinin başvurusu halinde varsa eşinin ve diğer çocuklarının, kardeşlerden birinin başvurusu halinde ise varsa eşin, çocukların ve diğer kardeşlerin hak sahipliğinden feragat ettiklerine dair beyanları alınır. Eşlerin başvurusu halinde diğerlerinden feragat beyanı alınmaz. Çalışamayacak durumdaki malulün eş, çocuk veya kardeşlerinin başvurusu halinde malulün, hak sahipliğinden bu kişilerden biri lehine feragat ettiğine dair beyanı alınır. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel ve sürekli işçi kadrosunda çalıştığını belgeleyen hak sahiplerinden feragat beyanı istenilmez. Kanunda belirtilen öncelik sırası dikkate alınarak, işe gireceği kurumun mevzuatındaki üst yaş sınırını aşmamak üzere, hak sahiplerinden yaşı büyük olanın işe alınması esastır. Şehit veya malul ailesinden sadece bir kişi bu haktan yararlanabilir. Ancak, bu Yönetmelik hükümlerine göre ataması yapılıp da sakatlık derecesinin artması nedeniyle, atandığı görevde çalışamayacak duruma gelen malullerin sağlık raporu ile durumlarını belgelendirmeleri ve talep etmeleri halinde, iş hakları

Kanunda belirtilen hak sahiplerinden birine kullandırılır. Subay, astsubay, er ve erbaş malullerin sağlık raporları askeri hastaneler tarafından verilir. Çalıştıkları süre 10 yılı aşan maluller bu fıkra hükümlerinden yararlanamazlar.  İş hakkını kimin kullanacağı hususunda aile arasında anlaşmazlık halinin ortaya çıkması durumunda; şehit veya malul ailesinin ikamet ettiği il veya ilçedeki Hak Sahibi Tespit Komisyonunca; Kanunda belirtilen öncelik sırası dikkate alınarak, ihtiyaç durumu, diğer aile fertlerini geçindirebilme, aileye katkı ve ahlaki durum gibi faktörlere göre maddede belirtilen aile fertlerinden birisinin talebi kabul edilir. Bu durumda diğer aile fertlerinin feragat ettiklerine dair beyanları aranmaz.

Başvuru Yeri

Madde 7- Bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanmak isteyen hak sahipleri, EK: 2’deki Başvuru formu ile ikamet ettikleri veya şehitlik yada malullük olayının meydana geldiği yerin Valilik veya Kaymakamlığına başvururlar. İkamet edilen yerin Valilik veya Kaymakamlığına yapılan başvurular, ilgili Valilik veya Kaymakamlıklarca şehitlik ya da malullük olayının meydana geldiği yerin Valilik veya Kaymakamlığına gönderilir. Bu gibi hallerde, olayın meydana geldiği İl veya İlçede oluşturulan Hak Sahibi Tespit Komisyonu tarafından Durum Belgesi düzenlenir ve Bakanlığa gönderilir. (22.08.2007 tarih ve 26621 sayılı Resmi Gazete ile değişik ) Görev yaptığı ili dışında şehit ve malul olanların belge ve bilgilerine ulaşılamadığı durumlarda, ilgili kuvvet komutanlığı veya bağlı olduğu kurumca hazırlanan durum belgesi, yetkili İl veya İlçe Hak Sahibi Tespit Komisyonu kararı yerine geçer, ayrıca komisyon kararı aranmaz.

Başvuru Süresi

Madde 8- (22.08.2007 tarih ve 26621 sayılı Resmi Gazete ile değişik) Bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanmak isteyen hak sahipleri şehitlik olayının meydana geldiği tarihten, maluller ise malul maaşı bağlandığı tarihten itibaren 15 yıl içerisinde başvuruda bulunmak zorundadır. Bu süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. Ancak, şehitlik ve malullük olayının olduğu tarihte 18 yaşını doldurmamış çocuk ve kardeşlerin müracaat süresi 18 yaşını doldurdukları tarihten itibaren başlar. Geçmişte meydana gelen olaylar için bu süre Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlar.

Taleplerin Bakanlığa Gönderilmesi

Madde 9- Valilikler, Kaymakamlıklara yapılan başvuruları da aldıktan sonra durum belgeleriyle birlikte EK:3’deki toplu talep formunu doldurarak Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü’ne gönderirler. ../...

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Atanma Esasları Kadroların Tespiti

Madde 10- (22.08.2007 tarih ve 26621 sayılı Resmi Gazete ile değişik) Genel, katma ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlarla, mahalli idareler ve sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan her nevi teşebbüs veya bağlı ortaklıkların mevcut kadrolarının %0.7’si ile atama yapılabilecek boş memur ve işçi kadroları ile sözleşme pozisyonlarına ilişkin bilgiler, Bakanlıkça, Devlet Personel Başkanlığı ile koordineli olarak kamu kurum ve kuruluşlarından yılda bir istenir. Bu Yönetmelik hükümlerine göre atama yapılmak üzere Bakanlığa bildirilen boş kadro ve pozisyonlara, kamu kurum ve kuruluşlarınca Bakanlıkça bildirilenlerin dışında naklen veya açıktan atama yapılamaz.

Atama Yapılacak Kadro, Kurum ve İllerin Tespiti

Madde 11- Başvuru dilekçesinde tercih edilen İller dikkate alınarak boş kadro ve pozisyonlar ile ataması yapılacakların nitelikleri Bakanlık Personel Genel Müdürlüğünce karşılaştırılır ve atama yapılacak kadrolar tespit edilir. Ataması yapılacaklar, Bakanlıkça ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilir. (02.11.1996 tarih ve 22805 sayılı Resmi Gazete ile değişik) Kamu kurum ve kuruluşları, bu hükümler çerçevesinde belirlenecek kişileri sınav şartı aramaksızın bir ay içinde işe almak veya atamak ve bu yönetmeliğe ekli Ek: 4 deki formu (FORM D) doldurmak suretiyle, neticeden İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı ile Türkiye İş Kurumuna bilgi vermek zorundadırlar. Ancak, güvenlik soruşturması ya da arşiv araştırmasına gerek duyulan görevlerde bu süre, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının sonuçlanmasından itibaren başlar.

Göreve Başlama Süresi

Madde 12- Ataması yapılan şahıs, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın göreve başlamadığı takdirde bu hakkından vazgeçmiş sayılır. Bu hüküm ilgiliye müracaatı kabul edilirken ve atama tebligatında bildirilir.

Atamada Öncelik Sırası

Madde 13- (11.03.2005 tarih ve 25752 sayılı Resmi Gazete ile değişik) Atamada öncelik sırası, müracaat tarihi ve uygun kadro bulunmasına göre düzenlenir. ../... 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler Malullük Durumun Tespiti

Madde 14- (02.11.1996 tarih ve 22805 sayılı Resmi Gazete ile değişik) Çalışamayacak derecede malul olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların tespitinde, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün malullük maaşı bağlanıp bağlanmamasına ilişkin kararı esas alınır. Emekli sandığı mevzuatına göre kendisine malullük maaşı bağlanmayanların talepleri dikkate alınmaz. Malul olup da çalışabilir durumda olanlar, çalışma güçlerini hangi oranda yitirdiklerine ve ne tür işlerde çalışabileceklerine ilişkin Sağlık Kurulu Raporunu başvuru talebi ile birlikte vermekle yükümlüdürler.

Yönetmelikte Düzenlenmeyen Hususlar

Madde 15- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 1475 sayılı İş Kanunu ve kamu kurum ve kuruluşlarının toplu sözleşme hükümleri ile işçi ve memurları ilgilendiren diğer mevzuatın, 4131 sayılı Kanunla değişik 3713 sayılı Kanun ve bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümleri esas alınır ve atama yapacak kurum ve kuruluşlarca uygulanır.

Ataması Yapılanların Yeniden Başvurması

Madde 16- Ataması yapılanlardan herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılanlar ile görevlerine son verilenler bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden başvuruda bulunamazlar. (16.10.2001 tarih ve 24555 sayılı Resmi Gazete ile değişik) Ancak, bu Yönetmelik hükümlerine göre ataması yapılanlardan; kendi hatası, kusuru ve iradesi olmaksızın, özelleştirme ve benzeri nedenlerle işten çıkarılanların başvuruları kabul edilir. Geçici Hükümler Geçici Madde 1- Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, terör eylemleri nedeniyle şehit veya malul olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların durumlarının tespiti amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, yönetmeliğin yayımından itibaren 3 ay içerisinde şehit veya malul olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların durumlarına ilişkin bilgi ve belgeleri varsa ilgililerin talepleri ile birlikte Bakanlığa bildirmek zorundadır. Hak sahipleri de bu süre içerisinde durumlarına ilişkin bilgi ve belgelerle Bakanlığa müracaat edebilirler. Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki süre saklıdır.

Yürürlük

Madde 17- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 18- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür. 22.08.2007 tarih ve 26621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişik 6 ncı madde ile, Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 ve Ek-2 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

 

Bu haberi Gaziforum.com'da tartışmak için lütfen tıklayınız>>>


UYARI : "Sitemizde yayınlanan ve kaynağı sitemize ait olan haberler, kaynak belirtmek ve bağlantı eklemek koşuluyla başka sitelerde yayınlanabilir. Kaynak belirtmeyen ve bağlantı eklemeyen yayıncılar hakkında hukuki haklarımızı kullanacağımızı saygıyla duyururuz."
Yazdır Paylaş
ETİKETLER :

YORUM YAZMA KURALLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ


ahmet - calışan - Tarih: 2015-02-16 - Editöre Şikayet Et - Bu Üyeye Mesaj Gönder
Biz iki senedir kgm 8.Bölge müdürlüğünde çalışan şehit aileleriyiz düz işçi olarak atamamız yapıldı ehliyetim var iş makinesi belgem olmasına rağmen değilki pozisyon kolandırmıyorlar siz düz işçisiniz

0 kişi beğendi 0 kişi beğenmedi

ahmet - calışan - Tarih: 2015-02-16 - Editöre Şikayet Et - Bu Üyeye Mesaj Gönder
Biz iki senedir kgm 8.Bölge müdürlüğünde çalışan şehit aileleriyiz düz işçi olarak atamamız yapıldı ehliyetim var iş makinesi belgem olmasına rağmen değilki pozisyon kolandırmıyorlar siz düz işçisiniz

0 kişi beğendi 0 kişi beğenmedi

hicret - atamamız yapıldığı halde başlayamıyoruz - Tarih: 2014-11-21 - Editöre Şikayet Et - Bu Üyeye Mesaj Gönder
annemin 2 eylülde gazi eşi olarak ataması yapıldı atamasının yapıldığı kuruma 1 hafta önce çk sı düştü fakat boş kadromuz yok diyerek başlatmadılar işe 15 gün içerisinde başlamazsa iş hakkı fes edilecekmiş ne yapmamız gerekir?

0 kişi beğendi 0 kişi beğenmedi

GÜLTEKİN GÜNEY - askerde ateşli silah kazası sonucu yaşamını yitirmiş aske kardeşiyim - Tarih: 2014-10-21 - Editöre Şikayet Et - Bu Üyeye Mesaj Gönder
16 mart 1991 yılında kıbrıs lefkoşada askerlik görevini ifa ederken birliğin içindeki kule nöbetci askeri tarafında n vurularak yaşamını yitirdi abim 23 yıldır devletten hiç bir şekilde yardım görmedik vede gerekce olarak abimin ateşli silah kazası sonucu kan kaybı nedeni ile yaşamını yitirdiği ve şehit değil vefat de vefat olarrak tutanaklara geçtiği için hiç bir hakka sahip olmadığımız söylendi gittiğimiz bütün resmi kurumlar yüzümüze kapandı abime şehadet belgesi alabilmemiz için ne yapmalıyız ayrıca yeni yasadaki iş isdihdamından nasıl yararlanabilirim

0 kişi beğendi 0 kişi beğenmedi

seyhan - iş hakkı ile ilgili soru - Tarih: 2014-08-15 - Editöre Şikayet Et - Bu Üyeye Mesaj Gönder
babam görev malulü biz üç kardeşiz ve iş hakkı konusunda aramızda anlaşmaya varamadık komisyon karar verecek.bir erkek iki kız kardeşiz üçümüzde evliyiz,kızkardeşimin eşi devlet memuru kızkardeşim çalışmıyor ve lise mezunu, erkek kardeşim sigortalı bir işte çalışıyor lise mezunu ve eşi çalışmıyor, ben önlisans mezunuyum şubatta lisans diplomam olacak ve iki sertifikam var taşeron olarak çalışıyorum eşim devlet dairesinde işçi bu kriterlere göre iş hakkı şansı hangimize verilir acele cevap verirseniz sevinirim.

0 kişi beğendi 5 kişi beğenmedi

Merve - 2.iş hakkı - Tarih: 2014-08-03 - Editöre Şikayet Et - Bu Üyeye Mesaj Gönder
2. İş hakkı uygulama yönetmelikleri ne zaman çıkacak acaba, şimdi başvuru yapsak ne zaman atanırız?

1 kişi beğendi 1 kişi beğenmedi

Esma - Gazi yakini - Tarih: 2014-07-26 - Editöre Şikayet Et - Bu Üyeye Mesaj Gönder

Esim ankara da kosova egitimindeyken rakatsizlanmis ve kalp ameliyati olmus ve gazi olarak maas aliyor. Ben lisans mezunuyum. Gazi yakini olarak atama basvurusunda bulunabiliyor muyum? Iyi gunler

Editörün Notu: Vazife malulü olarak emekliye ayrıldı ise eş ya da çocuğu için iş hakkından yararlanabilmektedir. Saygılarımla.


0 kişi beğendi 1 kişi beğenmedi

gökhan - kamuda istihdam iş hakkı ilgili soru - Tarih: 2014-06-27 - Editöre Şikayet Et - Bu Üyeye Mesaj Gönder
tek istihdam iş hakkımız var. iki kardeşiz kardeşim evli bayan ,ikimizde özel sektördeyiz. benim iki kardeşimin tek çocuğu var. kardeşimin aylık geliri benimkinden yüksek. hangimize iş hakkı verilir.

3 kişi beğendi 0 kişi beğenmedi

catalcam - .. - Tarih: 2012-07-12 - Editöre Şikayet Et - Bu Üyeye Mesaj Gönder

ikinci iş hakkı ıcın basvuru yapa bılırmıyız ? ve basvurumuzdan kac gun sonra gerıye cevap verılır ?

Editörün Notu: 2. iş hakkı çerçevesinde dilekçe ile müracaat etseniz bile dilekçenize cevabı uygulama yönetmelikleri çıktıktan sonra verirler. Ve size verecekleri cevapta uygulama yönetmeliklerinde başvuru nasıl olması gerekiyorsa o çerçevede başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde talebinizin değerlendirileceği olur. Saygılarımla.


6 kişi beğendi 9 kişi beğenmedi

Bütün Yorumları görmek için tıklayınız!

Resmi Gazete
ANKET
Taner uran'ın Çalışmalarından Memnunmusunuz?
Kararsızım - 52
Hayır - 1983
Evet - 246
Diger anketlerimiz için tıklayın...
Yol Durumu
Dilekçe Örnekleri
Sayfa Yüklenme Süresi : 0.1554 Saniye
İslahiye Gaziantep Haber
Video İzle Sözleşmeli Haber © Copyright 2010 Gazi SOFT Her hakkı saklıdır.  
sanalbasin.com üyesidir