• İş Hakkı Yönetmeliği (Şehit Ailesi ve Gazilere) İş Hakkı Yönetmeliği        (Şehit Ailesi ve Gazilere) Bu haber 26 MAYIS 2011, Persembe 08:52:01 tarihinde eklendi
  Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit Ve Malul Olanların Yakınlarının Ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkında Yönetmelik

  Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit Ve Malul Olanların Yakınlarının Ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkında Yönetmelik

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Genel Esaslar Amaç

  Madde 1- Bu Yönetmelik, 12/04/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanuna, Terörle Mücadele Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkındaki 13/11/1995 tarih ve 4131 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile eklenen EK: 1 inci maddesinde belirtilen kişilerin istihdam usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

  Kapsam

  Madde 2- (22.08.2007 tarih ve 26621 sayılı Resmi Gazete ile değişik) Bu Yönetmelik, terör eylemleri nedeni ve etkisiyle; a) Şehit veya çalışamayacak derecede malul olan kamu görevlileri, er ve erbaşlar ile geçici ve gönüllü köy korucularının varsa eşlerinin, yoksa çocuklarından birisinin, çocukları da yoksa kardeşlerinden birisinin, b) Malul olup da çalışabilir durumda olanların, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurum ve kuruluşlarla mahalli idareler ve sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan her nevi teşebbüs veya bağlı ortaklıklarda istihdam edilmelerinin usul ve esaslarını kapsar.

  Dayanak

  Madde 3- Bu Yönetmelik, 12/04/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa 13/11/1995 tarih 4131 sayılı Kanunla eklenen EK 1 inci madde hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen, a- Bakanlık; İçişleri Bakanlığını, b- Kanun; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, c) Hak Sahibi; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun EK 1 inci maddesi uyarınca istihdam edilmesi gereken şehit veya malul yakını ile çalışabilecek durumda olan malulü, d- Yönetmelik; Bu Yönetmeliği ifade eder. ./

  İKİNCİ BÖLÜM

  Hak Sahiplerinin Tespiti,Başvuru Yeri ve Süresi Hak Sahibi Tespit Komisyonları

  Madde 5- Bu Yönetmelik esaslarına göre istihdam edilecekler, İllerde Valinin veya görevlendireceği Vali Yardımcısının başkanlığında, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü veya temsilcileri ile varsa ilgili kamu kurum ve kuruluşunun il’deki en üst amirinden; İlçelerde Kaymakamın Başkanlığında İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü veya Emniyet Amiri ile varsa ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının ilçedeki en üst amirinden oluşan komisyonca EK-1’deki durum belgesi formu ile tespit edilir. Hak sahiplerinin tespiti için ilgililer bizzat başvurabileceği gibi kamu kurum ve kuruluş yetkilileri de talepte bulunabilirler. Şehitlik ve malullük durumunun tespiti için ayrıca ilgililerin bağlı olduğu kamu kurum ve kuruluşunun merkez birimlerine mevcut bilgiler teyit ettirilir.

  Başvuruda Bulunabilecekler

  Madde 6- (11.03.2005 tarih ve 25752 sayılı Resmi Gazete ile değişik) Başvurularda, şehidin eşi, eşinin olmaması veya talepte bulunmaması halinde, çocuklarından biri; çocukları da yoksa veya yaşları itibariyle çalışamayacak durumda iseler kanuni vasilerinin onlar adına iş hakkından feragat etmesi üzerine şehit kardeşlerinden biri, çalışabilir durumdaki malulün kendisi; çalışamayacak durumdaki malulün eş, çocuk veya kardeşlerinden birinin talebi esas alınır. Herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda memur, sözleşmeli personel veya sürekli işçi kadrolarında çalışan hak sahiplerinin iş talepleri kabul edilmez.

  (22.08.2007 tarih ve 26621 sayılı Resmi Gazete ile değişik ) Şehidin çocuklarından birinin başvurusu halinde varsa eşinin ve diğer çocuklarının, kardeşlerden birinin başvurusu halinde ise varsa eşin, çocukların ve diğer kardeşlerin hak sahipliğinden feragat ettiklerine dair beyanları alınır. Eşlerin başvurusu halinde diğerlerinden feragat beyanı alınmaz. Çalışamayacak durumdaki malulün eş, çocuk veya kardeşlerinin başvurusu halinde malulün, hak sahipliğinden bu kişilerden biri lehine feragat ettiğine dair beyanı alınır. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel ve sürekli işçi kadrosunda çalıştığını belgeleyen hak sahiplerinden feragat beyanı istenilmez. Kanunda belirtilen öncelik sırası dikkate alınarak, işe gireceği kurumun mevzuatındaki üst yaş sınırını aşmamak üzere, hak sahiplerinden yaşı büyük olanın işe alınması esastır. Şehit veya malul ailesinden sadece bir kişi bu haktan yararlanabilir. Ancak, bu Yönetmelik hükümlerine göre ataması yapılıp da sakatlık derecesinin artması nedeniyle, atandığı görevde çalışamayacak duruma gelen malullerin sağlık raporu ile durumlarını belgelendirmeleri ve talep etmeleri halinde, iş hakları

  Kanunda belirtilen hak sahiplerinden birine kullandırılır. Subay, astsubay, er ve erbaş malullerin sağlık raporları askeri hastaneler tarafından verilir. Çalıştıkları süre 10 yılı aşan maluller bu fıkra hükümlerinden yararlanamazlar.  İş hakkını kimin kullanacağı hususunda aile arasında anlaşmazlık halinin ortaya çıkması durumunda; şehit veya malul ailesinin ikamet ettiği il veya ilçedeki Hak Sahibi Tespit Komisyonunca; Kanunda belirtilen öncelik sırası dikkate alınarak, ihtiyaç durumu, diğer aile fertlerini geçindirebilme, aileye katkı ve ahlaki durum gibi faktörlere göre maddede belirtilen aile fertlerinden birisinin talebi kabul edilir. Bu durumda diğer aile fertlerinin feragat ettiklerine dair beyanları aranmaz.

  Başvuru Yeri

  Madde 7- Bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanmak isteyen hak sahipleri, EK: 2’deki Başvuru formu ile ikamet ettikleri veya şehitlik yada malullük olayının meydana geldiği yerin Valilik veya Kaymakamlığına başvururlar. İkamet edilen yerin Valilik veya Kaymakamlığına yapılan başvurular, ilgili Valilik veya Kaymakamlıklarca şehitlik ya da malullük olayının meydana geldiği yerin Valilik veya Kaymakamlığına gönderilir. Bu gibi hallerde, olayın meydana geldiği İl veya İlçede oluşturulan Hak Sahibi Tespit Komisyonu tarafından Durum Belgesi düzenlenir ve Bakanlığa gönderilir. (22.08.2007 tarih ve 26621 sayılı Resmi Gazete ile değişik ) Görev yaptığı ili dışında şehit ve malul olanların belge ve bilgilerine ulaşılamadığı durumlarda, ilgili kuvvet komutanlığı veya bağlı olduğu kurumca hazırlanan durum belgesi, yetkili İl veya İlçe Hak Sahibi Tespit Komisyonu kararı yerine geçer, ayrıca komisyon kararı aranmaz.

  Başvuru Süresi

  Madde 8- (22.08.2007 tarih ve 26621 sayılı Resmi Gazete ile değişik) Bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanmak isteyen hak sahipleri şehitlik olayının meydana geldiği tarihten, maluller ise malul maaşı bağlandığı tarihten itibaren 15 yıl içerisinde başvuruda bulunmak zorundadır. Bu süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. Ancak, şehitlik ve malullük olayının olduğu tarihte 18 yaşını doldurmamış çocuk ve kardeşlerin müracaat süresi 18 yaşını doldurdukları tarihten itibaren başlar. Geçmişte meydana gelen olaylar için bu süre Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlar.

  Taleplerin Bakanlığa Gönderilmesi

  Madde 9- Valilikler, Kaymakamlıklara yapılan başvuruları da aldıktan sonra durum belgeleriyle birlikte EK:3’deki toplu talep formunu doldurarak Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü’ne gönderirler. ../...

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Atanma Esasları Kadroların Tespiti

  Madde 10- (22.08.2007 tarih ve 26621 sayılı Resmi Gazete ile değişik) Genel, katma ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlarla, mahalli idareler ve sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan her nevi teşebbüs veya bağlı ortaklıkların mevcut kadrolarının %0.7’si ile atama yapılabilecek boş memur ve işçi kadroları ile sözleşme pozisyonlarına ilişkin bilgiler, Bakanlıkça, Devlet Personel Başkanlığı ile koordineli olarak kamu kurum ve kuruluşlarından yılda bir istenir. Bu Yönetmelik hükümlerine göre atama yapılmak üzere Bakanlığa bildirilen boş kadro ve pozisyonlara, kamu kurum ve kuruluşlarınca Bakanlıkça bildirilenlerin dışında naklen veya açıktan atama yapılamaz.

  Atama Yapılacak Kadro, Kurum ve İllerin Tespiti

  Madde 11- Başvuru dilekçesinde tercih edilen İller dikkate alınarak boş kadro ve pozisyonlar ile ataması yapılacakların nitelikleri Bakanlık Personel Genel Müdürlüğünce karşılaştırılır ve atama yapılacak kadrolar tespit edilir. Ataması yapılacaklar, Bakanlıkça ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilir. (02.11.1996 tarih ve 22805 sayılı Resmi Gazete ile değişik) Kamu kurum ve kuruluşları, bu hükümler çerçevesinde belirlenecek kişileri sınav şartı aramaksızın bir ay içinde işe almak veya atamak ve bu yönetmeliğe ekli Ek: 4 deki formu (FORM D) doldurmak suretiyle, neticeden İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı ile Türkiye İş Kurumuna bilgi vermek zorundadırlar. Ancak, güvenlik soruşturması ya da arşiv araştırmasına gerek duyulan görevlerde bu süre, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının sonuçlanmasından itibaren başlar.

  Göreve Başlama Süresi

  Madde 12- Ataması yapılan şahıs, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın göreve başlamadığı takdirde bu hakkından vazgeçmiş sayılır. Bu hüküm ilgiliye müracaatı kabul edilirken ve atama tebligatında bildirilir.

  Atamada Öncelik Sırası

  Madde 13- (11.03.2005 tarih ve 25752 sayılı Resmi Gazete ile değişik) Atamada öncelik sırası, müracaat tarihi ve uygun kadro bulunmasına göre düzenlenir. ../... 

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Çeşitli Hükümler Malullük Durumun Tespiti

  Madde 14- (02.11.1996 tarih ve 22805 sayılı Resmi Gazete ile değişik) Çalışamayacak derecede malul olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların tespitinde, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün malullük maaşı bağlanıp bağlanmamasına ilişkin kararı esas alınır. Emekli sandığı mevzuatına göre kendisine malullük maaşı bağlanmayanların talepleri dikkate alınmaz. Malul olup da çalışabilir durumda olanlar, çalışma güçlerini hangi oranda yitirdiklerine ve ne tür işlerde çalışabileceklerine ilişkin Sağlık Kurulu Raporunu başvuru talebi ile birlikte vermekle yükümlüdürler.

  Yönetmelikte Düzenlenmeyen Hususlar

  Madde 15- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 1475 sayılı İş Kanunu ve kamu kurum ve kuruluşlarının toplu sözleşme hükümleri ile işçi ve memurları ilgilendiren diğer mevzuatın, 4131 sayılı Kanunla değişik 3713 sayılı Kanun ve bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümleri esas alınır ve atama yapacak kurum ve kuruluşlarca uygulanır.

  Ataması Yapılanların Yeniden Başvurması

  Madde 16- Ataması yapılanlardan herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılanlar ile görevlerine son verilenler bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden başvuruda bulunamazlar. (16.10.2001 tarih ve 24555 sayılı Resmi Gazete ile değişik) Ancak, bu Yönetmelik hükümlerine göre ataması yapılanlardan; kendi hatası, kusuru ve iradesi olmaksızın, özelleştirme ve benzeri nedenlerle işten çıkarılanların başvuruları kabul edilir. Geçici Hükümler Geçici Madde 1- Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, terör eylemleri nedeniyle şehit veya malul olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların durumlarının tespiti amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, yönetmeliğin yayımından itibaren 3 ay içerisinde şehit veya malul olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların durumlarına ilişkin bilgi ve belgeleri varsa ilgililerin talepleri ile birlikte Bakanlığa bildirmek zorundadır. Hak sahipleri de bu süre içerisinde durumlarına ilişkin bilgi ve belgelerle Bakanlığa müracaat edebilirler. Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki süre saklıdır.

  Yürürlük

  Madde 17- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 18- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür. 22.08.2007 tarih ve 26621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişik 6 ncı madde ile, Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 ve Ek-2 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

   

  Bu haberi Gaziforum.com'da tartışmak için lütfen tıklayınız>>>

 • Etiketler:
UYARI
Sitemizde yayınlanan ve kaynağı sitemize ait olan haberler, kaynak belirtmek ve bağlantı eklemek koşuluyla başka sitelerde yayınlanabilir. Kaynak belirtmeyen ve bağlantı eklemeyen yayıncılar hakkında hukuki haklarımızı kullanacağımızı saygıyla duyururuz.
1 1
135,456 kez okundu
1
1

YORUMLAR

32 Yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan gazihaber sorumlu tutulamaz.

 • resim Birsen Editöre şikayet et 12 Ağustos 2015 Çarşamba 19:38 Abim 1995 şehit oldu.birinci iş imkanına abim ikinci iş imkanına ablam sahip oldu. Üçüncü kardeşe iş imkanı gelecekti bilgilendirirseniz sevinirim 98 Yanıtla
 • resim metin Editöre şikayet et 19 Kasım 2015 Perşembe 15:42 meraba ben şehit kardeşiyim biz lise mezunu olmadığımız için hizmetli olarak atandık liseyi sonradan bitirirsek unvan değişikliği oluyormu hizmetli memur değilde normal memur olabiliyoz mu bide kurum degişikliği yapa biliyoz mu cevabını bekliyorum teşekkür ederim. 81 Yanıtla
 • resim ilker saygın Editöre şikayet et 11 Mayıs 2015 Pazartesi 23:54 mrblar, dedem askerde vazifeye intikaldeyken kaza sonucu denize düşerek boğularak hayatini kaybetmiş ve bulunamamış. ailemde hiç hiçbir yardim ve istihdam kullanmamişlar. torunu olarak diger hak sahipleri beyanı ile ben bu haktan yararlanabilir miyim? tşkler 62 Yanıtla
 • resim Cemre Eren Editöre şikayet et 29 Nisan 2015 Çarşamba 11:01 Merhaba. Babam gazi ve bu hakkı kullanmam için gerektüm şartları sağlıyoruzm. Merak ettiğim şey ise, Türkçe Öğretmenliği mezunuyum, öğretmen olarak yapılıyor mu atamam yoksa herhangi bir memurluğa mı atayacaklar beni? 47 Yanıtla
 • resim gökhan Editöre şikayet et 27 Haziran 2014 Cuma 22:37 tek istihdam iş hakkımız var. iki kardeşiz kardeşim evli bayan ,ikimizde özel sektördeyiz. benim iki kardeşimin tek çocuğu var. kardeşimin aylık geliri benimkinden yüksek. hangimize iş hakkı verilir. 43 Yanıtla
 • resim seyhan Editöre şikayet et 15 Ağustos 2014 Cuma 13:12 babam görev malulü biz üç kardeşiz ve iş hakkı konusunda aramızda anlaşmaya varamadık komisyon karar verecek.bir erkek iki kız kardeşiz üçümüzde evliyiz,kızkardeşimin eşi devlet memuru kızkardeşim çalışmıyor ve lise mezunu, erkek kardeşim sigortalı bir işte çalışıyor lise mezunu ve eşi çalışmıyor, ben önlisans mezunuyum şubatta lisans diplomam olacak ve iki sertifikam var taşeron olarak çalışıyorum eşim devlet dairesinde işçi bu kriterlere göre iş hakkı şansı hangimize verilir acele cevap verirseniz sevinirim. 34 Yanıtla
 • resim gazi gazi Editöre şikayet et 27 Aralık 2015 Pazar 17:03 2014 yılında işhakkimi eşine verdim 2015 kasımda asaleti onaylandı şimdi eşim beni terk etti ayrılıyoruz... Feragat ettiğim iş hakkımı geri alabiliyorm uyum yada yasal haklarim varmı konuyla ilgili 34 Yanıtla
 • resim İsa köse Editöre şikayet et 14 Nisan 2016 Perşembe 13:30 Ben şehit kardeşiyim abim memur oldu şehidin cocuguda memur oldu ücüncü kişi olarak ben her hangi bi işten faydalamazmıyım 34 Yanıtla
 • resim Merve Editöre şikayet et 03 Ağustos 2014 Pazar 12:30 2. İş hakkı uygulama yönetmelikleri ne zaman çıkacak acaba, şimdi başvuru yapsak ne zaman atanırız? 26 Yanıtla
 • resim catalcam Editöre şikayet et 12 Temmuz 2012 Perşembe 20:34
  ikinci iş hakkı ıcın basvuru yapa bılırmıyız ? ve basvurumuzdan kac gun sonra gerıye cevap verılır ?

  Editörün Notu: 2. iş hakkı çerçevesinde dilekçe ile müracaat etseniz bile dilekçenize cevabı uygulama yönetmelikleri çıktıktan sonra verirler. Ve size verecekleri cevapta uygulama yönetmeliklerinde başvuru nasıl olması gerekiyorsa o çerçevede başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde talebinizin değerlendirileceği olur. Saygılarımla.
  17 Yanıtla
 • resim nevin turanlı Editöre şikayet et 28 Mart 2015 Cumartesi 18:11 merhabalar biz 8 kardeşiz ve kız kardeşler olarak erkek kardeşlerimiz bizi oyuna getırerek hıle yoluyla 13 ekımde feragat imzası alındılar.ablam yıne ekım ayı içerisinde noter onaylı feragatını ıptal ettırdı.buna karşılık kardeşimin ataması olmuş bu nasıl olur ve ne yapmamız lazım?Atamasını iptal ettırmek mümkün mü amacını aşan bi atama olmuş bu hatayı nasıl düzeltırız 17 Yanıtla
 • resim Belkıs Editöre şikayet et 22 Haziran 2015 Pazartesi 23:35 Merhabalar. Abim tsk vazife malülü oldu sadece bunun için evrak takibi yapılıyor. Abim boşandı ve beş yaşında çocuğu var. Buna rağmen kardeşine istihdam hakkı olabilir mi? Cevabınız için şimdiden teşekkür ediyorum. 16 Yanıtla
 • resim merve Editöre şikayet et 05 Kasım 2016 Cumartesi 21:02 babam vazıfe malulu.kaç cocugu kamuda goreve baslayabılır bırmı ıkımı 16 Yanıtla
 • resim Hasan Editöre şikayet et 04 Haziran 2015 Perşembe 15:01 ben şehit aileleriyiz ben 2008 atandım yardımcı hizmetli olarak atandım şimdi lise mezun oldum 2013 te kendim baya geliştirdim masa başı olmak istiyorum bizlerde hak versin 15 Yanıtla
 • resim İbrahim Pehlivan Editöre şikayet et 26 Ekim 2016 Çarşamba 00:09 Merhaba benim babam vazife malûlü ve ben 18 yaşındayım iş hakkım var yalnız ilkokul mezunuyum. Bana lise mezunu olup ondan sonra başvurmam gerektiğini söylüyorlar öyle mi yapmam gerekiyo yani eğitim durumuna göre biyere mi aranıyorum? 11 Yanıtla
 • resim Enes ünal @Merve Editöre şikayet et 14 Şubat 2016 Pazar 01:41 Merve hanım şuan için kanun çıktı mecliste.ilerleyen günde ikinci iş hakkı çıkacak bende bekliyorum:) 10 Yanıtla
 • resim esra Editöre şikayet et 19 Temmuz 2016 Salı 22:44 merhaba ben şehit kızıyım. iş hakkını kullanmak için başvuruda bulunacağım fakat annem iş hakkından feragat ettiğiyle ilgili belgeyi vermemekte direniyor. kız kardeşimde devlet memuru onun çalıştığı yerden alacağı belgeyi götürmem yeterliymiş. annem 52 yaşında iş hakkını kullanmayı da düşünmüyor. illede annemden imza almam gerekiyor mu? alamazsam ne yapmam lazım? 10 Yanıtla
 • resim Esma Editöre şikayet et 26 Temmuz 2014 Cumartesi 14:08
  Esim ankara da kosova egitimindeyken rakatsizlanmis ve kalp ameliyati olmus ve gazi olarak maas aliyor. Ben lisans mezunuyum. Gazi yakini olarak atama basvurusunda bulunabiliyor muyum? Iyi gunler

  Editörün Notu: Vazife malulü olarak emekliye ayrıldı ise eş ya da çocuğu için iş hakkından yararlanabilmektedir. Saygılarımla.
  6 Yanıtla
 • resim MERYEM AKBAŞ Editöre şikayet et 30 Kasım 2016 Çarşamba 13:57 babam kıbrız gazisi ve muharip hiç mi bi iş hakkımız yok 6 Yanıtla
 • resim Ahmet okatan Editöre şikayet et 18 Haziran 2016 Cumartesi 02:04 Sehit anne ve babaya is hakki tanindi ama annemde babamda calisamiyacak kadar yasli simdine olacak 5 Yanıtla
 • resim ayşe Editöre şikayet et 12 Temmuz 2016 Salı 12:58 babam görevi başındayken kalp rahatsızlığından dolayı vefat etti kendisi öğretmendi çocuğu böyle bir haktan yararlanabilirmi cevaplarsanız sevinirim. 4 Yanıtla
 • resim ayse sahin Editöre şikayet et 15 Kasım 2016 Salı 21:36 Eşim gazı calisamiyo bakuru olduğu için maaş alamıyorum bunun nedenini öğrenmek istiyorum yetkiler açıklama yaparlarsa sevinirim
  2 Yanıtla
 • resim nilgün uzun Editöre şikayet et 02 Ocak 2017 Pazartesi 21:46 Benim 3 tane abim halam babaannem 1974 de denizde tekne kazasında boğularak öldüler bundan dolayı şehitlik konusunda yararlana biliyormuyuz bunu nasıl öğrene biliriz teşekkürler 2 Yanıtla
 • resim hicret Editöre şikayet et 21 Kasım 2014 Cuma 20:06 annemin 2 eylülde gazi eşi olarak ataması yapıldı atamasının yapıldığı kuruma 1 hafta önce çk sı düştü fakat boş kadromuz yok diyerek başlatmadılar işe 15 gün içerisinde başlamazsa iş hakkı fes edilecekmiş ne yapmamız gerekir? 1 Yanıtla
 • resim ercan Editöre şikayet et 24 Ağustos 2017 Perşembe 11:07 Arkadaşlar Şehit Çocuklarına veya yakınına İş Hakkı Çıkarılması İçin Bimere Başvuru Yapmalıyız Ve Akime İstekde Bulunmalıyız Bunun İçin Aşşağıdaki Adımları İzleyin.
  1 ) Googleye Bimer Başvuru Yazın e-Devletten Giriş Yapın
  2 ) Çıkan Sayfada Yeni başvuru Yap Tıklayın Ve Gerekli Adımları İzleyin
  bilgisayardan Şehitlik Belgelerinizin Resimleri Varsa Onlarıda Yükleyebilirsiniz
  başvurunuzu içişleri bakanlığı aile sosyal pol bakanlığı veya direk seçim yapmadan bimere atın
  AKİME başvuru
  1)Googleye Akim yazın ilk çıkan ak parti iletişim merkezine girin
  2) gerekli yerleri doldurun konu kısmına ”Parti Teşkilatı” seçebilirsiniz
  alt konu AKİM olarak kalsın Diğerine Talep Seçin
  3) gerekli isteklerinizi belirtin özete ŞEhit çocuğu iş hakkı mağduruyum veya şehit çocuklarına iş hakkı falan yazabilirsiniz
  Gerekli incelemeler mutlaka yapılacaktır gerekirse haftada 1 sürekli başvuru yapalım illaki sesimizi duyucaklar..!!
  1 Yanıtla
 • resim Ahmet taşkınırmak @gazi gazi Editöre şikayet et 04 Ekim 2017 Çarşamba 21:48 Hakkın verildi düzeltilmiyor birde ben eşime işi vermedim beni terketti 1 Yanıtla
 • resim GÜLTEKİN GÜNEY Editöre şikayet et 21 Ekim 2014 Salı 00:03 16 mart 1991 yılında kıbrıs lefkoşada askerlik görevini ifa ederken birliğin içindeki kule nöbetci askeri tarafında n vurularak yaşamını yitirdi abim 23 yıldır devletten hiç bir şekilde yardım görmedik vede gerekce olarak abimin ateşli silah kazası sonucu kan kaybı nedeni ile yaşamını yitirdiği ve şehit değil vefat de vefat olarrak tutanaklara geçtiği için hiç bir hakka sahip olmadığımız söylendi gittiğimiz bütün resmi kurumlar yüzümüze kapandı abime şehadet belgesi alabilmemiz için ne yapmalıyız ayrıca yeni yasadaki iş isdihdamından nasıl yararlanabilirim 0 Yanıtla
 • resim ahmet Editöre şikayet et 16 Şubat 2015 Pazartesi 12:58 Biz iki senedir kgm 8.Bölge müdürlüğünde çalışan şehit aileleriyiz düz işçi olarak atamamız yapıldı ehliyetim var iş makinesi belgem olmasına rağmen değilki pozisyon kolandırmıyorlar siz düz işçisiniz 0 Yanıtla
 • resim ahmet Editöre şikayet et 16 Şubat 2015 Pazartesi 13:00 Biz iki senedir kgm 8.Bölge müdürlüğünde çalışan şehit aileleriyiz düz işçi olarak atamamız yapıldı ehliyetim var iş makinesi belgem olmasına rağmen değilki pozisyon kolandırmıyorlar siz düz işçisiniz 0 Yanıtla
 • resim Ümit Yatçi Editöre şikayet et 21 Mart 2016 Pazartesi 17:45 Mrb Şehit Olanların Torunuda İşten Yararlanabiliyor mu?? Şimdiden Tşk 0 Yanıtla
 • resim ömer seyfettin yanen Editöre şikayet et 27 Mart 2017 Pazartesi 20:10 arkadaşlar abim2001 de şehit oldu ve ailem devletin sağladığı iş imkanından habersizdi şimdi benim bu işe başvurmam için ne yapmalıyım lütfen beni bilgilendirin. ayrıca tazminatı da almadık yani anlayacağınız hiç bir avantajdan haberdar değillerdi.lütfen beni bu gmailden bilgilendirin omeryanen3@gmail.com teşekkür ederim 0 Yanıtla
 • resim Mehmet Editöre şikayet et 04 Nisan 2018 Çarşamba 20:59 Slm ben şehit ailesiyim üvey kardeşime kadro verilebilir mi 0 Yanıtla

YORUM YAZ

Ad soyad Mail Adresi Yorumunuz
Kardeş Siteler
 • resim
 • resim
 • resim
 • resim
 • resim
 • resim
 • resim
BİZİ TAKİP EDİN
 • sosyal
 • sosyal
 • sosyal
 • sosyal
 • sosyal
Gazihaber yayın grubu. Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve aktif linkle kaynak gösterilmeden yayımlanamaz. Gazihaber.com Copyright 2011 / 2018 Video İzle - Sözleşmeli Haber - Esnaf Arama - Gaziantep Uyducu - Gümüşhane Haber - İslahiye Haber - Gaziantep Haber -