• İş Hakkı Maddesi Genel Değerlendirmesi İş Hakkı Maddesi Genel Değerlendirmesi Bu haber 26 Haziran 2013, Çarşamba 20:49:43 tarihinde eklendi
  Yasa tasarısının iş hakkını düzenleyen ilgili maddesine baktığımızda, 1. ve 2. iş hakları Görev Şehitleri yakınlarına, 1 iş hakkı da Vazife Malullerine verilmesi planlanmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dahil askeri personeli ile Emniyet Teşkilatından Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup vazife malulü sayılanlar dışındaki vazife malullerine de 1 iş hakkı verilmesi planlanmaktadır. Terör Mağdurlarından engelli hale gelip maaş bağlananlar ile vefat edenlerin yakınlarına da 1 iş hakkı getirilmesi planlanmaktadır. Bu haberimizde yasa tasarısının iş hakkını düzenleyen maddesini detaylı olarak inceledik. Umarız tüm camianın memnun olacağı bir düzenleme olur.

  İstihdam hakkını kullanamayacaklar aşağıdaki şekilde belirtilmiştir;

   

  a.) Bir başkasının bakımına muhtaç olacak derecede engelli olanlar,

   

  Yorum: Burada bakıma muhtaç olacak derecede Gazi ya da Harp ve Vazife Malulü olanların sosyal hayata kazandırılmaları adına bu hakları hiç kullanamayacak olmaları çok iyi bir düzenleme olarak görülmüyor. Yani bakıma muhtaç olan bir Gazi ya da Harp ve Vazife Malulünün iş hakkından kendisi yararlanmak istediğinde ne olacak?

   

   

  b.) Birinci fıkrada sayılan kurumlarda görev yapanlar,( Birinci fıkrada şu şekilde sayılmıştır; 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları, özel kanunla kurulan diğer her türlü kamu kurum ve kuruluşları; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarının ve sürekli işçi kadrolar.)

   

  Yorum: Bundan önceki yönetmelik düzenlemesinde yer alan kamuda memur veya sürekli işçi pozisyonlarında çalışanların iş hakkından yararlanamayacakları görülmektedir.

   

   

  c.) İstihdam hakkını sağlayan olayın meydana geldiği tarihten sonra söz konusu kurumlarda görev yapmakta iken bu görevinden ayrılmış olanlar.

   

  Yorum: Bu maddeye göre halihazırda kamuda memur ya da sürekli işçi pozisyonlarında çalışanların istifa etmeleri halinde bu haktan yararlanamayacakları sonucunu çıkarabiliriz. Burada olayın meydana geldiği tarihten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında memur ya da sürekli işçi olup daha önceden ayrılmış olanlar ya da iş hakkını kullanmak için istifa etmeyi düşünenler için üzüntü verici bir düzenleme olarak karşımıza çıkıyor. Kısaca belirtmek gerekirse; Şehitlik, Gazilik ya da Vazife malullüğüne neden olan olayın meydana geldiği tarihten sonra kamuda memur ya da sürekli işçi olarak çalışan kardeşlerimizin bu yasa tasarısına göre iş haklarını kullanamayacaklarını söyleyebiliriz.

   

   

  d.) Kırkbeş yaşını bitirmiş olanlar 

   

  Yorum: Yasa tasarısının 44. maddesi hükmüne göre bu yasa kapsamında 45 yaşını doldurduğu için haktan yararlanamayacak olanlara 6 aylık bir süre veriliyor. 6 ay içerisinde başvurmaları halinde 45 yaşını doldurmuş olsalar bile bu haktan yararlanabilecekler. Halen 65 yaş olan haddi 45 yaşa indirilerek şartsız feragat hakkının verilmemesinde ısrar edilmesini anlamak mümkün değildir. Harp ve Vazife Malullerinden çoğu 45 yaşın üzerindedir. Bunlardan iş hakkını kullanmak isteyenler ne olacak? Bu düzenleme yeni sorunları beraberinde getireceğinden, feragat hakkının şartsız olarak verilmesi gerekmektedir. Gaziler içerisinde 45 yaşında olup iş hakkının kullanmak isteyenler de olabilecektir. Bu maddenin tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir. 

   

   

  ATAMADA EĞİTİM DURUMU:


   

  Hizmetli Ünvanlı Kadrolara Atanacaklar;


  - İlköğretim,

  - Ortaokul,

  - ilkokul mezunu olanlar.


   

  Memur Ünvanlı Kadrolara Atanacaklar;

   

  - Ortaöğretim,

  - Yükseköğretim mezunu olanlar.

   

   

  Atamalar Ne Zaman Başlayacak?

   

  Yasa tasarısına göre uygulama yönetmeliğinin yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren 4 ay içerisinde yapılacağına dair süre tahditi konulması sevindirici bir gelişme olarak görülüyor. Bu düzenlemeye göre en azından yasa yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 4 ay içerisinde uygulama yönetmeliğinin yapılacağını söyleyebiliriz. Uygulama yönetmeliği yürürlüğe girdikten sonra atamalar başlayacaktır. Bundan önce olduğu gibi yönetmelik yapılmadan önce iş hakkı kapsamında ön başvuruların alınmaya balayacağını değerlendiriyoruz.

   

  2015 Yılına Kadar Kura İle Atamalar Gerçekleşecek;

  Madde 44'e göre "İçişleri Bakanlığınca hak sahibi olduğu tespit edilenlerin atama teklifleri Devlet Personel Başkanlığınca 2015 yılı sonuna kadar kura usulü ile yapılır." düzenlemesi getirilmektedir. Atamalarda şeffaflık ve hakkaniyet açısından kura sisteminin getirilmesi oldukça olumlu bir düzenleme olarak görülüyor.

   

   

                                                                               Hamit YILDIZ

                                                                               Gazi J. Ütğm.

                                                                               Gazihaber.com

   

  İŞ HAKKINI DÜZENLEYEN YASA TASARISININ İLGİLİ MADDESİ;

  MADDE 43-  3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

   

  “EK MADDE 1- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları, özel kanunla kurulan diğer her türlü kamu kurum ve kuruluşları; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarının ve sürekli işçi kadrolarının %2’sini aşağıdaki hükümlerde belirtilen hak sahiplerinin istihdamı için ayırmak ve bu madde hükümleri çerçevesinde İçişleri Bakanlığınca hak sahibi olduğu belirlenerek Devlet Personel Başkanlığına bildirilen ve Başkanlıkça atama teklifi yapılanları atamak zorundadır. Kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına, ilgili mali yılda 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesi kapsamında yapabilecekleri toplam atama sayılarının ne kadarını bu madde kapsamında yapılacak atamalar için ayıracağı ve buna ilişkin diğer hususlar Başbakan onayı ile belirlenir.

   


   

  Bu madde kapsamında hak sahipliği sonucunu doğuran durumlar aşağıda belirtilmiştir:

   

  a)         5434 sayılı Kanunun mülga 64 üncü maddesi, 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrası, bu Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamına girenler hariç olmak üzere 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılanlar,

   

  b)         5434 sayılı Kanunun mülga 45 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen haller kapsamında vazife malulü sayılan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dahil askeri personeli ile Emniyet Teşkilatından Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup vazife malulü sayılanlar,

   

  c)         (b) bendi kapsamına girenler hariç olmak üzere 5434 sayılı Kanunun mülga 45 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında olanlardan vazife malulü sayılanlar,

   

  ç)         21 inci maddenin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamında vazife malulü sayılanlar ile 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun ek 1 inci madde kapsamında hayatını kaybetmelerinden veya engelli hale gelmelerinden dolayı aylık bağlananlar.

   

  İstihdam hakkından;

   

  a)         İkinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamında hayatını kaybedenlerin eş veya çocuklarından birisi ile ana, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişi; ana, baba ve kardeşi bulunmaması durumunda eş veya çocuklarından toplam iki kişi; eş veya çocuğunun bulunmaması durumunda ana veya babası ile kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişi, ana veya babanın bu hakkı kullanmaması durumunda ise bir diğer kardeşi olmak üzere toplam iki kişi,

   

  b)         İkinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılan malullerin kendileri veya eş veya çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendisi veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi,

   

  c)         İkinci fıkranın (c) bendine göre malul sayılanların kendileri veya eş ve çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendileri veya kardeşlerinden birisi; hayatını kaybedenlerin ise eş veya çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi,

   

  ç) İkinci fıkranın (ç) bendine göre engelli hale gelenlerin kendileri veya eş ve çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendileri veya kardeşlerinden birisi; hayatını kaybedenlerin ise eş ve çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi,

   

  yararlanır.

   

  Bu madde kapsamında atanacakların, atamalarının yapılacağı kadro veya pozisyonlar için sınavlara ilişkin hükümler hariç olmak üzere ilgili mevzuatında öngörülen nitelik ve şartları taşımaları zorunludur.

   

  Bir başkasının bakımına muhtaç olacak derecede engelli olanlar, birinci fıkrada sayılan kurumlarda görev yapanlar, istihdam hakkını sağlayan olayın meydana geldiği tarihten sonra söz konusu kurumlarda görev yapmakta iken bu görevinden ayrılmış olanlar ile kırkbeş yaşını bitirmiş olanlar istihdam hakkından faydalanamazlar ve bu durumda olanlar yukarıdaki fıkraların uygulanmasında dikkate alınmaz.

   

  Hak sahiplerinden ilköğretim, ortaokul, ilkokul mezunu olanların hizmetli unvanlı kadrolara; ortaöğretim ve yükseköğretim mezunu olanların ise memur unvanlı kadrolara atama teklifleri Devlet Personel Başkanlığınca yapılır. Sözleşmeli personel pozisyonları ve işçi kadrolarına yapılacak atama tekliflerinde ise hak sahiplerinin bu fıkra uyarınca öğrenim durumları itibarıyla atanabilecekleri kadro unvanları dikkate alınarak Devlet Personel Başkanlığınca belirlenen aynı veya eşdeğer unvanlı pozisyon ve kadrolar esas alınır.

   

  Kamu kurum ve kuruluşları bu madde kapsamında atama yapılması amacıyla ayırdıkları %2 oranındaki kadro ve pozisyonların unvan ve sayısını her yılın Şubat ve Ağustos aylarının son gününe kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirirler.

   

  Bu madde kapsamında başvuranlardan hak sahibi olanlar İçişleri Bakanlığınca tespit edilerek, liste halinde her yılın Mart ve Eylül aylarının son gününe kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Bildirilenlerin atama teklifleri, kamu kuram ve kuruluşlarının söz konusu münhal kadro ve pozisyonlarına Devlet Personel Başkanlığınca kırkbeş gün içerisinde yapılır. Kamu kurum ve kuruluşlarınca atama yapılabilecek kadro ve pozisyonların bildirilmemesi veya unvan bazında ihtiyacın karşılanamaması durumunda Devlet Personel Başkanlığınca kapsamdaki kamu kuram ve kuruluşlarının münhal kadro ve pozisyonlarına resen atama teklifi yapılır. Atama işlemlerinin, atama teklifinin kamu kurum ve kuruluşuna intikalinden itibaren otuz gün içerisinde yapılması zorunludur. Atama emri ilgili kamu kuram ve kuruluşu tarafından 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgililere tebliğ edilir. İlgililerin işe başlama sürelerine ve işe başlamama halinde yapılacak işlemlere ilişkin olarak 657 sayılı Kanunun 62 nci ve 63 üncü maddeleri hükümleri uygulanır. Atama onayı alınmasına rağmen görevine başlamayanlar ile başladıktan sonra herhangi bir sebeple görevden ayrılanlar bu madde kapsamında yeniden istihdam edilemezler. Kamu kuram ve kuruluşları atama ve göreve başlatma işlemlerinin sonucunu, işlemlerin tamamlanmasını takip eden onbeş gün içerisinde Devlet Personel Başkanlığına bildirirler.

   

  Bu maddenin uygulanmasında takip edilecek usul ve esaslar ile diğer hususlar; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının görüşleri alınmak suretiyle, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde Devlet Personel Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığınca müştereken hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.”

   

  MADDE 44- 3713 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

   

  “GEÇİÇİ MADDE 13- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ek 1 inci madde kapsamında istihdam hakkı bulunanlardan kırkbeş yaşını doldurduğu için istihdam hakkından yararlanamayacak olanlar, söz konusu maddede öngörülen yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde İçişleri Bakanlığına müracaat etmeleri şartıyla bir defaya  mahsus olmak üzere mezkur maddede belirtilen istihdam hakkı sınırlamaları çerçevesinde yararlandırılır.

  Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ek 1 inci madde kapsamına girenler ile bu maddenin birinci fıkrasında belirtilenlerden İçişleri Bakanlığınca hak sahibi olduğu tespit edilenlerin atama teklifleri Devlet Personel Başkanlığınca 2015 yılı sonuna kadar kura usulü ile yapılır. Hak sahiplerinin atama teklifleri; ek 1 inci madde kapsamına giren kurum ve kuruluşların dolu kadro ve pozisyon sayısının, kuramların toplam dolu kadro ve pozisyon sayısına oranı esas alınmak suretiyle hak sahiplerinin kamu kurum ve kuruluşlarına dengeli dağılımı gözetilerek Devlet Personel Başkanlığınca kura usulü ile gerçekleştirilir. Hak sahiplerinin atamasının yapılacağı kadro veya pozisyonun belirlenmesinde ek 1 inci maddede öngörülen usul uygulanır. Bu madde kapsamında yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar, ek 1 inci maddede öngörülen yönetmelikte düzenlenir. Kura sonucu yapılacak atamalarda atama teklifleri ile birlikte atama teklifi yapılan kamu kurum ve kuruluşlarına diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın kadro ve pozisyonlar ihdas, tahsis ve vize edilmiş sayılır. Bu kadro ve pozisyonlar mevzuatı uyarınca düzenlenen ilgili cetvel ve bölümlere eklenmiş sayılır. Bu şekilde ihdas edilen kadro ve pozisyonlar herhangi bir şekilde boşalması halinde başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

   

  Bu madde uyarınca yapılan atamalar, ek 1 inci maddede belirtilen hak sahiplerinin atanması için ayrılması gereken %2 oranındaki kadro ve pozisyon sayılarının hesabında dikkate alınmaz.

   

  Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ek 1 inci maddeye göre yapılan başvurular başvuru tarihindeki mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

   

  Bu madde ile ek 1 inci madde kapsamında 31/12/2015 tarihine kadar yapılacak atamalar, yılı merkezi yönetim bütçe kanunlarında yer alan kısıtlamalara tabi tutulmaz.”

UYARI
Sitemizde yayınlanan ve kaynağı sitemize ait olan haberler, kaynak belirtmek ve bağlantı eklemek koşuluyla başka sitelerde yayınlanabilir. Kaynak belirtmeyen ve bağlantı eklemeyen yayıncılar hakkında hukuki haklarımızı kullanacağımızı saygıyla duyururuz.
0 0
20,792 kez okundu
0
0

YORUMLAR

10 Yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan gazihaber sorumlu tutulamaz.

 • resim sduman Editöre şikayet et 27 Haziran 2013 Perşembe 09:12 hamit abi bizler memur olarak çalışırsak maaşlarımız kesilecek tasarı yasalaşmadan bunda değişiklik yapılamaz mı bunla ilgili bir faks veya mail kampanyası başlatamazmısınız. 8 Yanıtla
 • resim gokhanizmir Editöre şikayet et 26 Haziran 2013 Çarşamba 23:51
  Sayın Editör arkadaşım ,şimdi ben 1400 tl emekli maaşı almaktayım.ve özel bir şirkette sigortalı olarak 1350 tl maaş almaktayım..istihdam hakkını kullanıp memur veya işçi kadrosuna alınacağım..Memur olursam emekli maaşım kesilecekmiş.işçi olursam kesilmeyecekmiş.Bunu kim seçecek işçi-memur olarak girip girmeyeceğimi.Ayrıca memur olup emekli maaşım kesildikten sonra ne anladım ben o istihdam hakkından..memur olursak en az maaş ne kadar ki onu da yazarsanız sevinirim.saygılarımla..

  Editörün Notu: Görüşünüze katılıyorum. Bununla ilgili eleştirimizi daha önce de dile getirmiştim. Hep birlikte bu sorunu Milletvekillerine iletirsek yasaya memur olarak çalışılması durumunda maaşınızın kesilmeyeceği düzenleme de eklenebilir. Saygılarımla.
  6 Yanıtla
 • resim gokhanizmir Editöre şikayet et 26 Haziran 2013 Çarşamba 21:10
  Hamit abicim merhaba,vazife malüllüğü maaşımız kesilirmi memur olarak atanırsak..

   

  Editörün Notu: http://www.gazihaber.com/haber/3031/emeklilerin-yeniden-calismasi.html
  5 Yanıtla
 • resim sabannn Editöre şikayet et 27 Haziran 2013 Perşembe 19:27 hamit abi selamun aleyküm benim abim askerde elektrik çarpması sonucu şehit oldu acaba ben bu iş hakkından faydalanabilir miyim abim askerde elektrik teknikeriydi 5 Yanıtla
 • resim favorimceza Editöre şikayet et 28 Haziran 2013 Cuma 18:29 Aşağıda bir üyemizin göndermiş olduğu şikayet dilekçesini ilgilerin dikkatine sunuyoruz.

  Ben şehit çocuğu İ.S. (30.07.2012)’de Şehit ailesine tanınan 2.iş hakkına başvurdum (18.04.2013) tarihinde başvurum ret edildi. 2.iş hakkının bana verilmesi gerekirken amcamlara ve halalara tanınmıştır. İş hakkı başvurumun ret edilmesinden hiç hoşnut değilim işsiz ve mağdur durumdayım.

  Babam Şerif S. (27.06.1998) GKK görevini yaparken şehit oldu. Babanım ölümü üzerine annem beş çocuğuyla hayata tutunmaya çalıştı. Bu süreç içerisinde verilen emekli maaşıyla geçimimizi sağlamaya çalıştık Bu zorluklara vatanımıza hayırlı evlat olalım diye katlanıyor annem. Annem eşini kaybettiğinde göz yaşı döktü bizlerde annemizle yıkıldık bizi ve canım annemi ağlatmayın. Babam vefat ettiğinde hepimiz çok küçüktük ve o küçük yaşımızda yetim kaldık. Zor zamanlarımızda her hangi bir akrabamız yanımızda olmadı. Amca baba yarısı derler ya hiçte öyle değil babasını kaybedenler bunu daya iyi bilir. Bizden bu sevgiyi ve desteği esirgeyen amcalara 2.iş hakkı tanınmıştır. 8 ay önce iş başvurusunda bulundum. Amcam ( 09.04.2013) tarihinde iş başvurusunda bulunmuş bana tanınan 2.iş hakkı başvurum ret edildi. Amcam Ö.S. 54 yaşında ve GKK dur evli ve çoluk çocuk sahibidir hayat düzeni bellidir. Ben henüz 19 yaşındayım benim ve ailenim bu iş hakkına daha çok ihtiyacı var. Bu iş hakkı benim ve ailemin hakkı. Zor zamanlarımızda yanımızda olmayan ve bizi arayıp sormayan halalarımıza ve amcalarımıza verilmesine karşıyız. Biz yetim kaldığımızda bize ilk darbeyi vuran onlar oldu ve şuanda bunu yapıyorlar.

  Babam bu vatanı için canını ortaya koyarak geride 5 çocuğunu bıraktı. Siz geride kalan bu çocuklara yardım etmek yerine iyileşmeye çalışan yaralarını yeniden kamçılamaya çalışıyorsunuz. Mağduriyetimizin giderilmesini saygıyla rica ederim.

  İ.S.
  5 Yanıtla
 • resim mchanifi Editöre şikayet et 26 Haziran 2013 Çarşamba 22:06 s.aleyküm abi şimdiki yasa içeriğinden bişey anlayamadım tam olarak.kamu görevi esnasında imam iken şehit oldu şimdiki hak kardeslerinemi tanınıyor halen birde 45 yaş mevzusu nedir en genç olan amcam 39 yasında.. 4 Yanıtla
 • resim kadirr Editöre şikayet et 26 Haziran 2013 Çarşamba 23:46
  lütfen cevap verin hamit abi amcam ve halamlar 45 yaş üstüler bu durumda ben ikinci iş hakkını kullanabilecekmiyim acaba yada hangi şartlarda kullanabilcez lütfen cevaplayın. tşk

  Editörün Notu: Yasa yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde başvurmazlarsa iş hakkını sen kullanabileceksin. Saygılarımla.
  1 Yanıtla
 • resim cemalayhan Editöre şikayet et 24 Temmuz 2013 Çarşamba 22:48 abim 96 yılında vatani gorevini yaparken egitim sırasında düsüp hayatını kaybetmişti sehitler kapsamına giriyormu girsede iş imkanı saglanması mümkünmü 1 Yanıtla
 • resim ali63 Editöre şikayet et 27 Haziran 2013 Perşembe 18:50 merhaba hamit bey ben ordu vazife malülüyüm yenı cıkan yasa ıle iş hakkını kendım degılde abıme verebılırmıyım bır sıkıntı olmaz dımı lutfen cevaplarsanız sevınırım editör kolay geldın 0 Yanıtla
 • resim kadirr Editöre şikayet et 01 Temmuz 2013 Pazartesi 12:42
  sayın hamit abi bu 6 ay hangi tarihten başlıyor taslak kabul tarihimi yoksa yönetmelik tarihmi. ve yönetmelik sizce ne zaman cıkar.

  Editörün Notu: Değerli kardeşim, yasanın resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesinden sonraki zaman dilimi kastediliyor diye değerlendiriyorum. Saygılarımla.
  0 Yanıtla

YORUM YAZ

Ad soyad Mail Adresi Yorumunuz
Kardeş Siteler
 • resim
 • resim
 • resim
 • resim
 • resim
 • resim
 • resim
BİZİ TAKİP EDİN
 • sosyal
 • sosyal
 • sosyal
 • sosyal
 • sosyal
Gazihaber yayın grubu. Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve aktif linkle kaynak gösterilmeden yayımlanamaz. Gazihaber.com Copyright 2011 / 2018 Video İzle - Sözleşmeli Haber - Esnaf Arama - Gaziantep Uyducu - Gümüşhane Haber - İslahiye Haber - Gaziantep Haber -